Bộ Y tế họp triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021

20:46 20/01/2023
Cỡ chữ

bo-y-te-hop-trien-khai-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021

GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo kết quả phân tích kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính của Bộ Y tế (PAR INDEX) năm 2020, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết: ngày 25/5/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 641/QĐ-BNV về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong năm 2020, Chỉ số CCHC của Bộ Y tế đã tăng điểm (tăng 3,15 điểm so với 2019, tăng 5,96 điểm so với 2018). 

+ Điểm tự chấm của Bộ Y tế là: 59,97/63,5

+ Điểm Hội đồng thẩm định là: 56,91/63,5 

+ Điểm Điều tra xã hội học là: 26,92/36,5 

Một số lĩnh vực CCHC có sự cải thiện đáng kể, như: Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, Lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức…

bo-y-te-hop-trien-khai-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-20211

Quang cảnh buổi làm việc

Về phương hướng cải thiện chỉ số CCHC năm 2021, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các Vụ, Cục, Văn Phòng Bộ, Tổng Cục, Thanh tra Bộ tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Tổ Thường trực Cải cách hành chính của Bộ Y tế

Hoàn thiện Báo cáo phân tích và tổ chức Hội nghị phổ biến kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2020 của Bộ Y tế, làm rõ kết quả đã đạt được, đồng thời làm rõ những nội dung còn hạn chế, yếu kém, xác định rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp hiệu quả để khắc phục những điểm còn hạn chế.

Tổ chức buổi làm việc với các Vụ, Cục liên quan để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị trong cải cách hành chính, đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị cần thực hiện trong thời gian tới.

2.Vụ Tổ chức cán bộ

Tổ chức họp đánh giá kết quả Xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ. Đánh giá các kết quả đạt được và các hạn chế yếu kém của mỗi lĩnh vực để xây dựng kế hoạch cải thiện các chỉ số CCHC trong năm 2021.

Đẩy mạnh việc kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch CCHC năm 2021 đã được Bộ trưởng phê duyệt.

Tổ chức giao ban hàng quý giữa Tổ thường trực Cải cách hành chính của Bộ với các lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Bộ để chấn chỉnh các nội dung chưa đạt theo như Báo cáo Xác định chỉ số CCHC cấp bộ đã nêu.

Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thuộc Bộ Y tế trong việc triển khai thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy và lĩnh vực xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức theo quy định.

3.Văn phòng Bộ Y tế

 Xây dựng kế hoạch chi tiết và đề xuất các giải pháp hữu hiệu để tổ chức thực hiện tốt các nội dung của lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính tại Bộ Y tế.

 Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện các nội dung cải cách thủ tục hành chính, nhất là: việc rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính của Bộ Y tế; công bố và cập nhật thủ tục hành chính của Bộ Y tế theo đúng quy định và giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính của Bộ Y tế đúng hạn theo quy định của pháp luật.

 Đưa Bộ phận một cửa và hệ thống thông tin một cửa của Bộ Y tế vào hoạt động chính thức: tiếp nhận hồ sơ và theo dõi việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế theo quy định. 

Rà soát, thống kê, phân công cụ thể và kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm hoàn thành đúng hạn 100% các nhiệm vụ được giao.

4.Vụ Pháp chế

Tiếp tục rà soát, đôn đốc các Vụ, Cục, Tổng cục hoàn thiện việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Phấn đấu hoàn thiện 100% văn bản theo Chương trình xây dựng văn bản QPPL của Bộ Y tế trong năm 2021, bảo đảm đúng tiến độ, có chất lượng, đồng bộ và thống nhất của hệ thống VBQPPL trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; rà soát, hệ thống hóa và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

5.Cục Công nghệ thông tin

Rà soát, kịp thời đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ Y tế, bảo đảm đạt 100% các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

 Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đảm bảo 100% các hồ sơ thủ tục hành chính đã đăng ký giải quyết trực tuyến được giải quyết trực tuyến theo đúng quy định.

Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong việc xây dựng Chính phủ điện tử tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

6. Vụ Kế hoạch – Tài chính

 Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ của các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế.

  Tổ chức thực hiện tốt việc giải ngân các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư công.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng tài sản công, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước.

7.Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế

Thường xuyên rà soát, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2021 của cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm các chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra.

Xây dựng, hoàn thành báo cáo CCHC hàng quý, cả năm của cơ quan, đơn vị theo đúng thời hạn, đủ nội dung.

Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch xây dựng Văn bản QPPL năm 2021 của cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm 100% các văn bản quy phạm pháp luật trong Kế hoạch được xây dựng đúng tiến độ và có chất lượng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

Thực hiện việc rà soát, đánh giá, niêm yết công khai các thủ tục hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và bảo đảm 100% các thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn theo đúng quy định của pháp luật. 

 Rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy của cơ quan, đơn vị theo những quy định mới của pháp luật và các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Khẩn trương rà soát, xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức của cơ quan đơn vị mình, tổ chức thẩm định, phê duyệt và tổ chức tuyển dụng, bổ nhiệm và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch/chức danh nghề nghiệp.

Đôn đốc các cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử và mạng LAN nội bộ trong trao đổi công việc, triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản tại 100% các Vụ, Cục thuộc Bộ; triển khai duy trì ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan đơn vị mình…/.

Dẫn theo nguồn: https://moh.gov.vn/tin-noi-bat/-/asset_publisher/3Yst7YhbkA5j/content/bo-y-te-hop-trien-khai-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo