Báo cáo phát triển bền vững của các công ty niêm yết tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

15:56 08/05/2024
Cỡ chữ

TS. Nguyễn Thị Mai Anh - Nguyễn Thị Minh Ngọc - Nguyễn Thành An* 
*Đại học Kinh tế Quốc Dân

Tóm tắt 
Trong 10 năm trở lại đây, đặc biệt từ năm 2013, vấn đề phát triển bền vững (PTBV) trở thành vấn đề được các doanh nghiệp (DN) tại Việt Nam và trên thế giới đặt sự quan tâm lên hàng đầu. Do đó, báo cáo phát triển bền vững (BCPTBV) cũng đang được các DN đầu tư cả về cách thức công bố cũng như chất lượng thông tin công bố. Để chất lượng BCPTBV được đảm bảo, cũng như ngày càng được nâng cao, các tổ chức quốc tế, tiêu biểu là GRI (Global Reporting Initiative) đã đưa ra những bộ quy chuẩn cụ thể, toàn diện về cách thức công bố BCPTBV mà tất cả các DN trên toàn thế giới có thể sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề khiến cho BCPTBV của các DN Việt Nam, ngay cả các DN niêm yết vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa thực sự  đáp ứng được yêu cầu về mặt chất lượng, khiến DN chưa thực sự thu hút được các nhà đầu tư cho các dự án PTBV của mình. Bài viết nghiên cứu các vấn đề cơ bản về BCPTBV, phân tích tổng quan thực trạng công bố BCPTBV tại DN niêm yết tại Việt Nam. Từ đó, đưa ra một số khuyến nghị cho các bên liên quan, góp phần giúp nâng cao chất lượng BCPTBV của DN.  
Từ khóa: báo cáo phát triển bền vững, công ty niêm yết, GRI. 
Abstract 
In the past 10 years, especially since 2013, the issue of sustainable development has become a top priority for businesses in Vietnam and around the world. Therefore, the Sustainability Report is also being invested in by businesses, both in terms of publication method and quality of published information. For the quality of the Sustainability Report to be guaranteed and increasingly improved, international organizations, typically GRI (Global Reporting Initiative), have issued specific and comprehensive sets of standards on how to publish the Sustainability Report that can all be widely used by businesses around the world. However, there are still several problems that make the Sustainability Report of Vietnamese enterprises, even listed enterprises, reveal many limitations and not meet the quality requirements, causing businesses to not attract investors for their sustainable development projects. The article researches the basic issues of the Sustainability Report, analyzes the overall situation of Sustainability Report publication at listed enterprises in Vietnam, stating a solution to the current situation of concern and thereby providing some recommendations for relevant parties, contributing to improving the quality of the enterprise's Sustainability Report. 
Keywords: GRI, listed companies, sustainability reporting.  
JEL Classifications: M40, M49, M00. 
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.04202406 
 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo