Áp lực các bên liên quan và thực hành quản trị bền vững

15:34 04/07/2024
Cỡ chữ

TS. Hồ Thị Vân Anh*   
*Viện Tài chính – Kế toán   
Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh


Tóm tắt   
Nghiên cứu này tiến hành xem xét mối quan hệ giữa áp lực các bên liên quan và thực hành quản trị bền vững (sử dụng phương pháp đánh giá tài liệu có hệ thống), với mục đích cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về mối quan hệ này và đề xuất các cơ hội nghiên cứu tương lai. Kết quả, (i) đưa thêm yếu tố cá nhân và yếu tố cấp vĩ mô (biến điều tiết) vào yếu tố tổ chức; (ii) lý thuyết các bên liên quan và lý thuyết thể chế là hai lý thuyết được đề cập nhiều nhất; (iii) đối tượng nghiên cứu chính là ngành sản xuất; (iv) phương pháp nghiên cứu phổ biến là khảo sát; (v) khía cạnh môi trường được đề cập nhiều hơn là các khía cạnh xã hội; (vi) mối quan hệ giữa áp lực các bên liên quan và thực hành quản trị bền vững là không rõ ràng (nhiều kết quả khác nhau) nên rất khó thiết lập mối quan hệ trực tiếp giữa chúng.   
Từ khóa: trách nhiệm xã hội, thực tiễn quản trị bền vững và áp lực từ các bên liên quan.   
Abstract   
This study examines the relationship between stakeholder pressure and sustainable governance practices (using a systematic literature review) to provide a more comprehensive view of this relationship and suggest future research opportunities. As a result, (i) organizational factors in addition to mentioning individual factors and macro-level factors (regulatory variables) also consider the interaction between these factors in the analysis process; (ii) stakeholder theory is mentioned the most followed by institutional theory; (iii) the main research object is the manufacturing sector; (iv) the most common research method is survey; (v) environmental aspects are mentioned more than social aspects; (vi) the relationship between stakeholder pressures and sustainable governance practices is unclear (various outcomes) so it is difficult to establish a direct relationship between them.   
Keywords: social responsibility, sustainable governance practice, and pressure from stakeholders.   
JEL Classifications: M20, M21, M29.

DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.06202414

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo