Ảnh hưởng của vốn trí tuệ đến ý định sử dụng kế toán đám mây trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh

16:34 05/07/2024
Cỡ chữ

TS. Trịnh Hiệp Thiện*
*ACMA, CGMA
*Khoa Kế toán, Đại học Kinh Tế TP. HCM 

Tóm tắt 
Nghiên cứu này khám phá mối quan hệ giữa vốn con người (HC), vốn tổ chức (SC), và vốn quan hệ (RC) đối với khả năng tiếp nhận và áp dụng kế toán đám mây (IAC) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại TP.HCM. Thông qua việc sử dụng kỹ thuật phân tích PLS-SEM kết quả cho thấy, không có liên kết mạnh mẽ giữa HC, SC và RC, nhưng có mối quan hệ tích cực giữa các loại vốn này và IAC. Điều này cho thấy rằng, vốn con người, vốn tổ chức và vốn quan hệ đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy khả năng tiếp nhận và áp dụng kế toán đám mây trong DNNVV. Từ đó, cung cấp góc nhìn quan trọng cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp (DN) cần tận dụng và phát triển các loại vốn này để tối ưu hóa lợi ích từ công nghệ kế toán đám mây. Đồng thời, mở ra hướng nghiên cứu mới cho cộng đồng học thuật về mối quan hệ giữa các loại vốn và tiếp nhận công nghệ. 
Từ khóa: kế toán đám mây, vốn con người, vốn tổ chức, vốn quan hệ, PLS-SEM. 
Abstract 
This article explores the relationship between human capital (HC), organizational capital (SC), and relational capital (RC) concerning the adoption and implementation of cloud accounting (IAC) in small and medium-sized enterprises (SMEs) in Ho Chi Minh City. Using the PLS-SEM method, the results indicate that, there is no strong link between HC, SC, and RC, but there is a positive relationship between these types of capital and IAC. This suggests that human capital, organizational capital, and relational capital play a central role in promoting the adoption and application of cloud accounting in SMEs. These findings provide valuable insights for business leaders on how to leverage and develop these types of capital to optimize the benefits of cloud accounting technology while also opening up new research directions for the academic community on the relationship between different types of capital and technology adoption. 
Keywords: cloud-based accounting, human capital, structural capital, relational capital, PLS-SEM. 
JEL Classifications: M40, M41. 
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.06202404

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo