Ảnh hưởng của chuyển đổi số đến công tác kế toán hiện nay ở Việt Nam

16:39 05/07/2024
Cỡ chữ

TS. Đinh Thị Kim Xuyến*
*Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Tóm tắt
Trong thời đại hiện nay, làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và tác động sâu rộng đến hầu hết các lĩnh vực, trong đó có ngành Kế toán. Có rất nhiều quan niệm về chuyển đổi số, nhưng tổng quát nhất thì chuyển đổi số là quá trình thay đổi về cách thức tổ chức, quản lý và phương thức hoạt động dựa trên công nghệ số và nhằm đạt được hiệu quả cao hơn. 
Chuyển đổi số trong doanh nghiệp (DN) là quá trình chuyển đổi về cơ cấu, tổ chức và phương thức hoạt động của DN, từ mô hình truyền thống sang mô hình áp dụng các công nghệ số. 
Chuyển đổi số trong kế toán là việc ứng dụng các công nghệ số vào các quá trình thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp kịp thời thông tin kế toán thích hợp, trung thực và hữu ích cho người sử dụng, trong điều kiện tiết kiệm nhân lực, thời gian và chi phí. Đó là quá trình thay đổi việc tổ chức và thực hiện công tác kế toán, dựa trên ứng dụng các công nghệ chủ yếu sau: vạn vật kết nối - quy trình kế toán, dữ liệu kế toán được kết nối với nhau theo thời gian thực; các giao dịch online được thực hiện trên cơ sở công nghệ này; trí tuệ nhân tạo - các phần mềm kế toán đã giúp ghi chép và xử lý nhiều giao dịch thường xuyên, tự động, nâng cao năng suất; dữ liệu lớn - giúp tạo ra các thông tin kế toán khách quan hơn, chi tiết hơn, đa chiều hơn, đặc biệt là các thông tin kế toán quản trị; điện toán đám mây - công việc kế toán thực hiện linh hoạt, mọi lúc, mọi nơi; hỗ trợ lưu trữ dữ liệu an toàn;  Blockchain - hóa đơn điện tử, chữ ký điện tử,… ngày càng giúp cho việc thực hiện nội dung công tác kế toán được nhanh chóng và bảo mật. Những công nghệ này, giúp quy trình kế toán được thực hiện theo thời gian thực, nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi và bảo mật hơn, tổ chức kế toán trong DN cũng trở nên linh hoạt hơn, tiết kiệm nhân lực hơn và các báo cáo cung cấp nhiều thông tin đa chiều có giá trị[1].
Có thể nói, làn sóng mạnh mẽ của chuyển đổi số hỗ trợ rất nhiều cho người làm kế toán nhưng cũng tạo ra không ít thách thức. Bài viết này xin được chia sẻ những đánh giá về những ảnh hưởng của công cuộc chuyển đổi số mang lại đối với lĩnh vực kế toán.
Từ khóa: chuyển đổi số, số hóa, internet. 
Abstract 
Currently, the wave of digital transformation is taking place strongly, affecting most fields, including the accounting industry. There are quite a few notions about digital transformation. In the most general way, digital transformation is the process of changing the way of organization, management and operation method based on digital technology, in order to achieve higher efficiency.
Digital transformation in an enterprise is the process of transforming an enterprise’s structure, organization and mode of operation, from a traditional model to a model of applying digital technologies.
Digital transformation in accounting is the application of digital technologies to the processes of collection, processing, analysis and timely provision of appropriate, honest and useful accounting information to users, in terms of saving human resources, time and costs. It is the process of changing the organization and implementation of accounting work, based on the application of the following key technologies: (1) IoT: accounting processes, accounting data are connected in real time; online transactions are carried out on the basis of this technology; (2) AI: accounting software has helped to record and process many transactions regularly, automatically, improving productivity; (3) Big data: helps to create more objective, detailed and multidimensional accounting information, especially management accounting information; (4) Cloud computing: accounting work can be done flexibly, anytime, anywhere; support secure data storage; (5) Blockchain: electronic invoices, electronic signatures ... increasingly help the implementation of accounting work quickly and securely. These technologies make the accounting process real-time, fast, anytime, anywhere and more secure, the accounting organization in the enterprise becomes more flexible, saves human resources, and financial reports provide valuable multi-dimensional information.
It can be said that the strong wave of digital transformation greatly supports accountants but also creates many challenges. In this article, we would like to share our assessment of the effects of digital transformation on the accounting field.
Keywords: digital transformation, digitization, internet.
JEL Classifications: M40, M41, M49.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.06202403

 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo