Tiếp cận theo dòng lịch sử phát triển và gợi ý cho sự hình thành của kế toán quản trị tại các Quốc gia

18:27 06/06/2024
Cỡ chữ

ThS. Đào Văn Hảo
ThS. Lê Thị Minh Nguyệt

Tóm tắt
Kế toán quản trị (KTQT) đóng vai trò quan trọng trong từng chức năng của quá trình quản lý, như lập kế hoạch, kiểm soát và tổ chức, giao tiếp và thúc đẩy. Tất cả các chức năng này đều có tác động đến quá trình ra quyết định và do đó, bất kỳ nhà quản lý nào cũng cần hiểu rõ hơn về cách sử dụng thông tin KTQT. Ra quyết định chiến lược là quá trình lựa chọn phương án hành động tốt nhất, để đạt được các mục tiêu và mục tiêu của DN. Qua đó, tổ chức sẽ dùng công cụ KTQT như một đòn bẩy cần thiết trong quá trình này, vì hệ thống sẽ cung cấp thông tin về hiệu quả tài chính của DN, điều này rất cần thiết để xác định các cơ hội và mối đe dọa, đánh giá các lựa chọn và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, tại Việt Nam, sự việc ra đời KTQT chỉ được xem là bắt đầu đánh dấu khi có Thông tư 53 ban hành. Việc tìm hiểu rõ sự phát triển của KTQT trên thế giới sẽ giúp có thêm minh chứng để định hình cho sự cải tiến và thúc đẩy, hình thành rõ nét hơn hoạt động này tại các đơn vị ở Việt Nam trong thời gian tới. 
Từ khóa: kế toán quản trị lịch sử hình thành, quá trình phát triển, chi phí, nhà quản trị, kế toán viên.
Abstract
Management accounting plays an important role in each function of the management process such as planning, controlling, organizing, communicating and motivating. All of these functions have an impact on the decision-making process and therefore any manager needs to better understand how to use management accounting information. Strategic decision making is the process of choosing the best course of action to achieve a business's goals and objectives. Thereby, the organization will use management accounting tools as a necessary lever in this process because the system will provide information about business financial performance, which is essential for determining the basis of financial performance. opportunities and threats, evaluate options and make decisions. However, in Vietnam, the introduction of management accounting is only considered to have begun when Circular 53/2006/TT-BTC was issued. Understanding the development of management accounting in the world will help have more evidence to shape improvements and promote clearer formation of this type at Vietnamese entities in the coming time.
Keywords: management accounting, forming history, development process, cost, managers, accountants.
JEL Classifications: M40, M41, M49.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.05202407
 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo