thứ năm, 21/09/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/09/2023

Tạp Chí Số 7 / Volume 7

11:33 11/08/2023

Tác động của văn hóa tổ chức đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Ngọc Khánh Dung
Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
Đỗ Thị Duy Tiền
Học viên cao học Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh

Tóm tắt:
Văn hóa tổ chức là một yếu tố không thể thiếu cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Mục đích của nghiên cứu nhằm kiểm tra mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (PLS-SEM) để kiểm tra mối quan hệ này với dữ liệu gồm 250 mẫu khảo sát là các nhà quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy văn hóa tổ chức có tác động cùng chiều đến hiệu quả tài chính của tổ chức. Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa một phương thức có thể cải thiện hiệu quả tài chính của đơn vị đó là nâng cao giá trị văn hóa tổ chức. 
Từ khóa: văn hóa tổ chức, hiệu quả tài chính, doanh nghiệp nhỏ và vừa
Astract:
Organizational culture is an indispensable factor for the existence and development of enterprises. The purpose of the study is to examine the relationship between organizational culture and financial performance of small and medium enterprises in Ho Chi Minh City. The study uses linear structural model (PLS-SEM) to test this relationship with the data of 250 survey samples which managers in small and medium-sized enterprises in Ho Chi Minh City. Research results show that organizational culture has a positive impact on the financial performance of the organization. The research results provide empirical evidence for small and medium-sized enterprises that one way that can improve the financial performance of the unit is to enhance the value of organizational culture.

Keywords: organizational culture, financial performance, small and medium enterprises
JEL Classifications: G00, G10, G19
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.072023017

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top