Tác động của đặc điểm doanh nghiệp đến quản trị lợi nhuận: Trường hợp các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

17:59 06/06/2024
Cỡ chữ

ThS. Nguyễn Thị Thành Hà

Tóm tắt 
Nghiên cứu này được thực hiện, nhằm xác định ảnh hưởng của các nhân tố thuộc đặc điểm doanh nghiệp (DN) đến quản trị lợi nhuận (QTLN) của các doanh nghiệp sản xuất (DNSX) niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 373 DNSX niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, giai đoạn 2012 - 2022. Tác giả sử dụng mô hình Modified Jones của Dechow và cộng sự, (1995) và mô hình của Kothari và cộng sự, (2005) để đo lường QTLN. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đòn bẩy tài chính và dòng tiền hoạt động có ảnh hưởng nghịch chiều, trong khi cơ hội tăng trưởng và khả năng sinh lời có ảnh hưởng thuận chiều đến QTLN. Ngoài ra, quy mô công ty với vai trò là biến kiểm soát cũng có ảnh hưởng đến QTLN, nhưng chiều hướng ảnh hưởng có sự khác biệt giữa hai mô hình. 
Từ khoá: quản trị lợi nhuận, đặc điểm doanh nghiệp, doanh nghiệp sản xuất.
Abstract
This paper studies the influence of factors of business characteristics on earnings management of manufacturing enterprises listed on the Vietnamese stock market. Research data was collected from 373 manufacturing enterprises listed on the Vietnam stock market in the period 2012-2022. The author uses the Modified Jones model (1995) of Dechow et al and the model of Kothari et al (2005) to measure earnings management. Research results show that financial leverage and operating cash flow have a negative influence while growth opportunities and profitability have a positive influence on earnings management. In addition, company size as a control variable also has a positive influence on earnings management, but the direction of influence is different between the two models.
Keywords: earnings management, business characteristics, manufacturing enterprises.
JEL Classifications: M10, M13, M19.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.05202415

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo