thứ năm, 21/09/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/09/2023

Tạp Chí Số 7 / Volume 7

15:44 11/08/2023

Tác động của Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 15 đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính

Th.S. Trần Thị Thùy
Trường Đại học Thương mại

Tóm tắt
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 15 (IFRS 15) Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng đã thay đổi đáng kể triết lý ghi nhận doanh thu, đảm bảo tính nhất quán và minh bạch về chất lượng thông tin (CLTT) trong báo cáo tài chính (BCTC), giữa các ngành và khu vực khác nhau. Bằng cách tuân theo IFRS 15, các doanh nghiệp (DN) có thể cung cấp một bức tranh rõ ràng và chính xác về các luồng doanh thu của họ. Điều này giúp các nhà đầu tư, các bên liên quan và các cơ quan quản lý, đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên thông tin tài chính có thể so sánh được, đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng tin trên thị trường tài chính toàn cầu. Bài viết phân tích những thay đổi trong trình bày và thuyết minh thông tin theo IFRS 15, đã ảnh hưởng đến CLTT trên BCTC.
Từ khóa: chất lượng thông tin, báo cáo tài chính, IFRS 15, doanh thu.
Abstract
The implementation of the International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15) titled "Revenue from Contracts with Customers" has brought about substantial changes in the approach to revenue recognition. This standard aims to promote uniformity and clarity in the presentation of financial information across various industries and geographical locations. By adhering to the International Financial Reporting Standards (IFRS) 15, organisations are able to present a transparent and precise representation of their revenue sources. The utilisation of comparable financial information plays a vital role in instilling confidence within the global financial market, as it facilitates informed decision-making for investors, stakeholders, and regulatory bodies. This article examines the impact of the implementation of IFRS 15 on the quality of information in financial reports, specifically focusing on the alterations made in the presentation and explanation of information.
Keywords: quality of information, financial report, IFRS 15, revenue.
JEL Classifications: M40, M49, M41
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.07200325

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top