Sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống để nâng cao hiệu quả trong giảng dạy môn Kế toán tài chính

15:14 04/07/2024
Cỡ chữ

ThS. Đinh Thị Lan*  
*Trường Đại học Tân Trào

Tóm tắt   
Đổi mới phương pháp giảng dạy ở bậc đại học nói chung và ở từng môn học nói riêng, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng được nhu cầu xã hội. Phương pháp dạy học bằng tình huống là một hướng tiếp cận của đổi mới phương pháp dạy học. Việc phát triển các phương pháp dạy học tích cực và học tập hợp tác không chỉ có ý nghĩa ngay trong quá trình sinh viên học tập ở nhà trường, mà còn chuẩn bị cho người học những kỹ năng cần thiết phục vụ cho quá trình công tác, làm việc sau khi tốt nghiệp ra trường. Bài viết đề cập đến việc vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn KTTC nhằm tạo ra nhiều hứng thú trong học tập, đồng thời giúp sinh viên có điều kiện gắn những kiến thức lý thuyết vào thực tế, có ý thức tự nghiên cứu, có khả năng làm việc nhóm, khả năng thuyết trình.  
Từ khóa: kế toán, kế toán tài chính, phương pháp, phương pháp dạy học.  
Abstract  
Innovating teaching methods at higher education in general, and for each module aims to enhance the quality of education and meet social needs. Case-based teaching methods are an approach to the innovation. Developing active teaching and cooperative learning methods is not only significant during students’ school time but also provides essential skills for the student’s post-graduation work and daily life. This article discusses the application of case study methods in teaching the course of financial accounting to generate more interest in learning and to help students apply theoretical knowledge to practical situations, fostering students’ self-study awareness, teamwork and presentation skills.  
Keywords: accounting, financial accounting, methods, teaching methods.  
JEL Classifications: M40, M41, M49.  
 DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.06202419

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo