Ngày 29/6/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Kết luận thanh tra số 812/KL- BTC về việc thanh tra chuyên đề bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và nội dung liên quan tại Công ty TNHH BHNT Prudential (Việt Nam).

Thời kỳ thanh tra: Năm 2021 và các thời kỳ có liên quan.

Nhận 1.799 thông tin khiếu nại của khách hàng liên quan đến HĐBH bán qua kênh bancass

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, doanh thu phí bảo hiểm qua kênh bancass đạt 6.184,574 tỷ đồng, tương ứng 21,48% tổng doanh thu phí, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới qua kênh bancass đạt 3.700,258 tỷ đồng, tương ứng 54,89% tổng doanh thu phí khai thác mới. Công ty hạch toán chi phí chi trả cho các đại lý bảo hiểm là ngân hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổng số tiền là 1.972,114 tỷ đồng.

Năm 2021, công ty phát hành mới 94.431 hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) qua kênh bancass, tỷ lệ duy trì hợp đồng năm thứ nhất đối với các HĐBH khai thác qua kênh bancass (tính theo phí bảo hiểm) là 59%, tương ứng với tỷ lệ hủy, mất hiệu lực năm thứ nhất là 41%.

Năm 2021, công ty thực hiện 76.023 cuộc gọi cho khách hàng tham gia bảo hiểm, số lượng cuộc gọi kết nối được với khách hàng là 58.096 cuộc (tương ứng với tỷ lệ kết nối thành công là 76,4%), trong đó có 6.399 khách hàng (tương ứng tỷ lệ 11% số lượng cuộc gọi kết nối thành công) có ý kiến phản ánh liên quan đến HĐBH, nội dung tư vấn về sản phẩm bảo hiểm.

Năm 2021, công ty thực hiện 403 cuộc “mua hàng ẩn danh” đối với 340 đại lý bảo hiểm, nhân viên ngân hàng, qua đó Công ty phát hiện vi phạm của 21 đại lý bảo hiểm và 36 nhân viên ngân hàng trong hoạt động đại lý.

Năm 2021, công ty nhận được 1.799 thông tin khiếu nại của khách hàng liên quan đến các HĐBH bán qua kênh bancass. Qua công tác điều tra, xử lý thông tin khiếu nại từ khách hàng, công ty phát hiện vi phạm của 10 đại lý bảo hiểm và 25 nhân viên ngân hàng trong hoạt động đại lý.

Áp dụng các yếu tố tính phí bảo hiểm không chính xác

Kết quả thanh tra cho thấy, về các trường hợp đại lý bảo hiểm, nhân viên ngân hàng không thực hiện đúng quy định trong quá trình triển khai bán bảo hiểm, qua thanh tra chọn mẫu phát hiện 39 trường hợp đại lý bảo hiểm, nhân viên ngân hàng chưa thực hiện đúng quy định trong quá trình triển khai bán bảo hiểm.

Có 04 đại lý bảo hiểm cá nhân, 13 nhân viên ngân hàng chưa triển khai đúng trình tự, thủ tục, các bước thực hiện bán sản phẩm bảo hiểm do công ty quy định; 03 đại lý bảo hiểm cá nhân, 03 nhân viên ngân hàng chưa thực hiện đúng quy định về quản lý thu phí bảo hiểm của xông ty; 03 đại lý bảo hiểm cá nhân, 03 nhân viên ngân hàng chưa đảm bảo chất lượng tư vấn về sản phẩm bảo hiểm, chưa thu thập chính xác thông tin của khách hàng trong quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng theo quy định của công ty; 10 nhân viên ngân hàng chưa thực hiện đúng quy định về sử dụng mã số đại lý bảo hiểm của công ty.

Về việc chấp hành biểu phí sản phẩm bảo hiểm tín dụng: Công ty áp dụng các yếu tố tính phí bảo hiểm không chính xác theo cơ sở kỹ thuật và biểu phí đã được Bộ Tài chính phê chuẩn dẫn đến tính toán không chính xác về số tiền phí bảo hiểm của 112.209 HĐBH thuộc sản phẩm BHNT tử kỳ với số tiền giảm dần (Bảo Tín Hưng Gia) khai thác qua Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam trong năm 2021, vi phạm quy định tại khoản 6, Điều 39 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Về việc khuyến mại cho khách hàng tham gia bảo hiểm: Công ty ban hành Thông báo thực hiện khuyến mại số PD05042021 ngày 29/3/2021 gửi Sở Công Thương Đà Nẵng có nội dung khuyến mại bằng tiền cho khách hàng, chưa đúng quy định tại khoản 6, Điều 39 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Về chi phí hoạt động đại lý liên quan đến việc bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Công ty hạch toán các khoản chi phí liên quan đến hoạt động bancass là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2021 chưa đúng quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định pháp luật về thuế với tổng số tiền là 740.299.206.447 đồng.

Yêu cầu hạch toán giảm chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2021 trên 740 tỷ đồng

Qua kết quả thanh tra, Bộ Tài chính đề nghị Tổng Giám đốc Công ty TNHH BHNT Prudential (Việt Nam) hạch toán giảm chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2021 số tiền là 740.299.206.447 đồng.

Đối với các khoản chi có nội dung, tên gọi, cách thức chi trả, hồ sơ chứng từ và tài liệu có liên quan tương tự như các khoản chi nêu tại Kết luận thanh tra thuộc các kỳ kế toán liên quan, đề nghị công ty điều chỉnh hạch toán kế toán, xác định, tính toán lại, kê khai bổ sung thuế TNDN tương ứng, không phân bổ các chi phí do doanh nghiệp bảo hiểm chi trả, hạch toán không đúng theo quy định pháp luật vào các quỹ chủ hợp đồng.

Bộ trưởng Tài chính giao Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tiến hành rà soát các hành vi vi phạm hành chính của Công ty tại Kết luận thanh tra (nếu có) để tiến hành xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tiến hành đôn đốc, rà soát việc Công ty TNHH BHNT Prudential (Việt Nam) thực hiện kê khai, tuân thủ quy định pháp luật về thuế, hóa đơn đối với các khoản chi nêu tại kết luận thanh tra, qua đó tiến hành xử lý đối với các hành vi vi phạm hành chính thuế, hóa đơn (nếu có) và hướng dẫn, xử lý các trường hợp tương tự.

Bộ Tài chính đề nghị Tổng Giám đốc Công ty TNHH BHNT Prudential (Việt Nam) rà soát việc thực hiện biểu phí sản phẩm bảo hiểm tín dụng (BHNT tử kỳ với số tiền giảm dần, Bảo Tín Hưng Gia), đảm bảo thực hiện đúng biểu phí đã được Bộ Tài chính phê chuẩn.

Rà soát, tăng cường công tác quản lý việc triển khai bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để kiểm soát tình trạng hủy HĐBH nhằm đảm bảo quyền lợi của người mua bảo hiểm, an toàn tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm.

Rà soát, hoàn thiện việc xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện các quy trình, quy chế theo quy định pháp luật, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật, các quy trình nghiệp vụ và quy định nội bộ của công ty.

Việc ban hành quy trình, quy chế liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm phải đảm bảo việc quản lý đại lý được thực hiện chặt chẽ, ngăn ngừa, phát hiện sớm các hành vi vi phạm của đại lý bảo hiểm, cá nhân thuộc đại lý bảo hiểm tổ chức trong việc thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, tránh trường hợp phát hiện muộn, khách hàng đã tham gia bảo hiểm được nhiều năm dẫn đến khiếu nại của khách hàng, đảm bảo nguyên tắc trung thực, công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý đại lý bảo hiểm, bảo đảm đại lý bảo hiểm thực hiện đúng các quy định pháp luật, quy định của công ty.

Trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin, kiến nghị, phản ánh của khách hàng tham gia bảo hiểm, trường hợp phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ, tài liệu đến cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Rà soát các khoản chi phí hoạt động đại lý bảo hiểm, đảm bảo các khoản chi phí phải phục vụ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm, có đầy đủ chứng từ, bằng chứng chứng minh, phù hợp với quy định pháp luật tại Điều 69 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP, Điều 22 Thông tư số 50/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính và quy định pháp luật hiện hành.

Đối với các khoản chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm chưa được quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành, đề nghị xin ý kiến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện.

Rà soát, điều chỉnh công tác hạch toán, kế toán; không phân bổ các chi phí do doanh nghiệp bảo hiểm chi trả, hạch toán không đúng theo quy định pháp luật vào các quỹ chủ hợp đồng; hạch toán điều chỉnh đối với các khoản chi phí đã nêu tại kết luận thanh tra. Thực hiện kê khai điều chỉnh thu nhập chịu thuế TNDN năm 2021 và các thời kỳ có liên quan tương ứng.

Nguồn: Prudential: Tính không chính xác số tiền phí bảo hiểm của hơn 110 nghìn hợp đồng bảo hiểm

https://tapchiketoankiemtoan.vn/