Nghiêm túc thực hiện kiến nghị kiểm toán, gắn với giải trình kịp thời, đầy đủ

08:16 17/06/2023
Cỡ chữ
congtrinh
Bình Dương đang nỗ lực thực hiện kiến nghị của KTNN. Ảnh: Báo Bình Dương

Tích cực triển khai thực hiện kiến nghị

Theo Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, sau khi báo cáo kiểm toán được phát hành, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo việc thực hiện kiến nghị KTNN về ngân sách địa phương, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021, trong đó UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị được kiểm toán thực hiện điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2021.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc rà soát, phân loại các kiến nghị còn tồn đọng và thực hiện báo cáo theo Công văn số 1084/UBTCNS15 ngày 31/3/2023 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, các KTNN chuyên ngành, khu vực đang tập trung kiểm tra, rà soát, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện kiến nghị kiểm toán; từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán.

Theo kiến nghị kiểm toán do đoàn kiểm toán thuộc KTNN khu vực IV thực hiện và phát hành, UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) rà soát, bố trí đủ vốn để đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 51 Luật Đầu tư công và các quy định liên quan; rà soát, có ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án, dự án đầu tư đảm bảo đầy đủ các nội dung, để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Thông tin cụ thể về việc triển khai thực hiện theo kiến nghị kiểm toán, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Trịnh Hoàng Tuấn Anh cho biết, sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Sở đã tổ chức rút kinh nghiệm trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án, dự án đầu tư, phối hợp với các sở, ngành rà soát, có ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án, dự án đầu tư đảm bảo đầy đủ các nội dung, để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Đối với Sở KH&ĐT, KTNN có kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với tồn tại trong việc thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án chưa phù hợp quy định; công tác thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vốn năm 2021.

Kết quả, Sở KH&ĐT đã ban hành Thông báo số 05/TB-SKHĐT ngày 24/02/2023 về việc thực hiện kiến nghị của KTNN khu vực IV, qua đó nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2021, cụ thể là trong quá trình tham mưu bố trí kế hoạch vốn trung hạn và hàng năm trên cơ sở nhu cầu của chủ đầu tư, phù hợp thời gian, tiến độ thực hiện được phê duyệt và khả năng giải ngân thực tế;

Việc tham mưu bố trí vốn kế hoạch cho từng dự án phải đảm bảo điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, nguyên tắc, thứ tự ưu tiên theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ KH&ĐT, các chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tham mưu bố trí vốn không vượt cơ cấu tổng mức đầu tư đã duyệt trừ đi lũy kế giá trị đã giải ngân; bố trí vốn hàng năm không vượt vốn bố trí giai đoạn trung hạn. Không bố trí vốn dàn trải; không bố trí vốn thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với dự án chưa có chủ trương đầu tư và kế hoạch đầu tư công hàng năm đối với dự án chưa được phê duyệt; bố trí vốn chuẩn bị đầu tư phải phù hợp với dự toán chuẩn bị đầu tư. Tham mưu kéo dài kế hoạch vốn đầu tư công phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân và đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được duyệt.

“Sở sẽ tiếp thu kiến nghị, không tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công hàng năm (kể cả điều chỉnh nội bộ) sau ngày 15/11 theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật Ngân sách nhà nước 2015, trừ trường hợp thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh” - ông Tuấn Anh cho biết.

ktv-3-
Đơn vị kiểm toán đã và đang tích cực rà soát, phân loại các kiến nghị tồn đọng; đồng thời đôn đốc địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện kiến nghị. Ảnh tư liệu

Đối với Sở Tài chính, KTNN cũng kiến nghị Sở đôn đốc các chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán vốn dự án đầu tư hoàn thành đúng thời gian quy định; báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư dự án chậm lập báo cáo quyết toán vốn dự án hoàn thành.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Út, thực hiện kiến nghị kiểm toán, Sở đã ban hành văn Công văn số 529/STC-ĐT ngày 20/02/2023 tham mưu UBND tỉnh gửi các sở, ban, ngành; các ban quản lý dự án chỉ đạo thực hiện nghiêm kiến nghị KTNN về công tác quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 đối với các dự án hoàn thành.

Nhiều kiến nghị đang được khẩn trương rà soát, tổ chức thực hiện

Bên cạnh các kiến nghị đang đã được tỉnh Bình Dương và các cơ quan chức năng trực thuộc nghiêm túc thực hiện, nhiều nội dung kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công cũng đang được phía tỉnh, các đơn vị rà soát, từ đó kịp thời đôn đốc, có hướng xử lý triệt để.

Tính đến hết tháng 3/2023, tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện kiến nghị kiểm toán. Đáng chú ý, tổng số kiến nghị thu hồi các khoản chi sai quy định, thu hồi kinh phí thừa, giảm trừ dự toán, thanh toán năm sau theo báo cáo kiểm toán là hơn 416,2 tỷ đồng, địa phương đã thực hiện là hơn 388,1 tỷ đồng, đạt 93%.

Theo đó, trong thẩm quyền của UBND tỉnh Bình Dương, KTNN kiến nghị tỉnh chỉ đạo Sở KH&ĐT, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan: Rà soát và xác định lại giá trị tổng mức đầu tư, trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đối với 05 dự án chọn mẫu kiểm toán tổng hợp tại Sở KH&ĐT, gồm: Dự án Trục thoát nước Suối Giữa; Dự án Đầu tư giải quyết điểm ngập lưu vực rạch Ông Đành; Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao ngã nằm Phước Kiến; Dự án hệ thống thu gom nước thải khu quy hoạch Định Hòa; Dự án khối Giáo dục và đào tạo - Khối ký túc xá học viên, thân nhân người bệnh.

Về các nội dung này, Phó Giám đốc Trịnh Hoàng Tuấn Anh cho biết, Sở KH&ĐT đã ban hành Công văn số 476/SKHĐT-KTNN ngày 27/02/2023 đề nghị các chủ đầu tư rà soát về các nội dung chưa phù hợp được KTNN đã nêu đối với các Dự án Trục thoát nước Suối Giữa, Dự án Đầu tư giải quyết điểm ngập lưu vực rạch Ông Đành, Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến và gửi hồ sơ điều chỉnh về Sở KH&ĐT để lấy ý kiến các sở ngành và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh.

Cụ thể, đối với Dự án Khối GD&ĐT - Khối ký túc xá học viên, thân nhân người bệnh và Dự án Hệ thống thu gom nước thải khu quy hoạch Định Hòa: Sở KH&ĐT đang rà soát phối hợp với chủ đầu tư xác định lại giá trị tổng mức đầu tư, trình cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong trường hợp cần thiết.

Tuy nhiên, đối với việc tính chi phí đánh giá tác động môi trường và chi phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa đúng quy định Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ do dự án không thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Dự án Hệ thống thu gom nước thải khu quy hoạch Định Hòa): Trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (đã được Sở Xây dựng thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 08/3/2022), chủ đầu tư đã điều chỉnh chi phí trên thành chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường phù hợp với quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường.

Ngoài ra, nhiều nội dung kiến nghị có liên quan đến thẩm quyền của các Sở, ngành được KTNN kiến nghị cũng đang được các đơn vị khẩn trương ra soát, báo cáo lãnh đạo tỉnh để có chỉ đạo triển khai. Đơn cử, đối với nội dung kiến nghị Sở KH&ĐT: Phối hợp với các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan rà soát các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, kịp thời bố trí số vốn còn thiếu để thanh toán, tất toán tài khoản theo quy định.

Đến nay, Sở KH&ĐT đã ban hành Công văn số 461/SKHĐT-TH ngày 24/02/2023 đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp rà soát, báo cáo danh mục dự án đã phê duyệt, quyết toán hoàn thành còn thiếu vốn để thanh toán, tất toán... 

“Sở sẽ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn tại kỳ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công gần nhất” - ông Tuấn Anh cho biết./.

Nguồn: Nghiêm túc thực hiện kiến nghị kiểm toán, gắn với giải trình kịp thời, đầy đủ

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo