Luật Benford và Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

18:06 06/06/2024
Cỡ chữ

TS. Đặng Anh Tuấn

Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm mục đích, đánh giá xem dữ liệu chi phí xây dựng công trình của một dự án đầu tư có tuân theo Luật Benford và thông tin chi phí trong báo cáo quyết toán dự án hoàn thành sau kiểm toán có tin cậy hơn trước kiểm toán. Dữ liệu nghiên cứu, là báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đã được phê duyệt của một dự án đầu tư công trước khi kiểm toán và sau khi kiểm toán. Kết quả phân tích chỉ ra rằng, dữ liệu chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình cả trước và sau khi kiểm toán đều tuân theo Luật Benford, nhưng dữ liệu sau kiểm toán có mức độ phù hợp với Luật Benford cao hơn. Điều này có nghĩa là, dữ liệu chi phí sau kiểm toán tin cậy hơn và ít sai sót hơn. Về mặt ứng dụng, kiểm toán viên có thể vận dụng phân phối Benford để xác định và khoanh vùng khu vực có gian lận nhằm hỗ trợ cho kiểm toán viên trong việc chọn mẫu kiểm tra chi tiết các hạng mục công việc có rủi ro cao. 
Từ khóa: Luật Benford, dự án đầu tư, kiểm toán, gian lận. 
Abstract
The purpose of this study is to determine if the cost data of an investment project adheres to Benford’s Law, and if the cost information provided in the completed project settlement report becomes more reliable after undergoing an audit. The research data used in this study is the approved completed project settlement report of a public investment project, both before and after the audit. The analysis results indicate that the construction investment project cost data both before and after the audit follow Benford’s Law. Besides that, the post-audit data shows a higher level of compliance with Benford’s Law, which means that post-audit cost data is more reliable and has fewer errors. In terms of application, auditors can use the Benford distribution to identify and localize areas of fraud, which can help them select samples for detailed inspection of high-risk work items.
Keywords: Benford Law, invesment projects, audit, fraud.
JEL Classifications: M40, M49, K00.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.05202412
 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo