thứ năm, 08/06/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 08/06/2023

Tạp Chí Số 1+2 / Volume 1+2

16:39 16/02/2023

Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Estimating production and business costs at steel manufacturing enterprises in Da Nang city

TS. Dương Thị Mỹ Hoàng – Đại học FPT

Tóm tắt: Với cơ chế hội nhập và phát triển như hiện nay, để khẳng định vị thế của của mình trên thị trường buộc các doanh nghiệp không ngừng nỗ lực. Do vậy, trước khi lựa chọn sản xuất bất kỳ một loại sản phẩm nào đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải nắm bắt được nhu cầu thị trường, giá cả thị trường và điều tất yếu phải xác định đúng đắn việc lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh nhằm kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, tối đa hóa lợi nhuận. Do đó, việc việc lập dự toán là một trong những chiến lược trọng tâm trong công tác quản lý, giúp nhà quản trị ước tính được chi phí phát sinh, kiểm soát và tiết kiệm chi phí. Trên cơ sở đó, chủ động trong việc định hướng sử dụng, huy động và phát triển nguồn lực kinh doanh tối ưu. 

Abstract: With the current integration and development mechanism, in order to affirm their position in the market, enterprises are forced to make unremitting efforts. Therefore, before choosing to produce any type of product, enterprises need to understand market demand, and market prices and it is essential to correctly determine the cost estimation. production and business in order to control production and business costs, reduce product costs, and maximize profits. Therefore, the making of estimates is one of the key strategies in management, helping managers estimate incurred costs, and control and save costs. On that basis, take the initiative in using orientation, mobilizing, and developing optimal business resources.

Từ khóa: Lập dự toán, chi phí sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp sản xuất thép, địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Keywords: Estimating, production and business costs, steel manufacturing enterprises, Da Nang city

JEL: M21, M40, M49

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top