Kiểm toán Nhà Nước: Bãi bỏ một số văn bản về quy trình, hướng dẫn phương pháp, nghiệp vụ kiểm toán

06:39 11/05/2023
Cỡ chữ

Cụ thể, Quyết định số 03/2023/QĐ-KTNN bãi bỏ hoàn toàn Quyết định số 01/2018/QĐ-KTNN ngày 12/11/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư.

z4334838972767_82dae2cca26b54ddc336c3868c2cb862

Quyết định số 03/2023/QĐ-KTNN

Tại Quyết định số 04/2023/QĐ-KTNN, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước bãi bỏ hoàn toàn Quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN ngày 26/11/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

z4334839500729_fa8bfe3556728e880c3bc0748b17b2cb

Quyết định số 04/2023/QĐ-KTNN

Tại Quyết định số 05/2023/QĐ-KTNN, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước bãi bỏ hoàn toàn Quyết định số 01/2019/QĐ-KTNN ngày 29/01/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp.

z4334839505088_a5926451e09da44448de9123176c05da

Quyết định số 05/2023/QĐ-KTNN

Còn tại Quyết định số 06/2023/QĐ-KTNN, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước bãi bỏ hoàn toàn Quyết định số 02/2019/QĐ-KTNN ngày 22/8/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng.

z4334839503061_1e39a715fbfbccae40516b6be640878c

Quyết định số 06/2023/QĐ-KTNN

Các Quyết định này đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này.

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

partner-02
partner-01
partner-06
partner-04
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484

Thông báo