thứ năm, 08/06/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 08/06/2023

Tạp Chí Số 1+2 / Volume 1+2

16:49 16/02/2023

Khung nghiên cứu đề xuất về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin công bố trên báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Proposed research framework on factors affecting the quality of information disclosed in the financial statements for joint stock commercial banks in Vietnam

TS. Nguyễn Thị Phương Hồng

Khoa Kế toán - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là đề xuất khung nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin công bố trên báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Tác giả đã dựa trên các lý thuyết nền tảng có liên quan như lý thuyết ủy nhiệm, lý thuyết phụ thuộc nguồn lực, lý thuyết chi phí chính trị, lý thuyết thông tin hữu ích và lý thuyết tín hiệu để thực hiện mục tiêu nêu trên. Theo lý giải của các lý thuyết nền tảng này, tác giả đã đề xuất khung nghiên cứu trong đó có 6 nhân tố ảnh hưởng đến đến chất lượng thông tin công bố trên báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam và kết quả nghiên cứu về khung nghiên cứu này sẽ hữu ích đối với các nhà nghiên cứu quan tâm đến các chủ  đề có liên quan.

Từ khóa: Chất lượng báo cáo tài chính, Ngân hàng thương mại, Báo cáo tài chính.

Abstract

The purpose of this study is to propose a research framework on factors affecting the quality of information disclosed in the financial statements of joint stock commercial banks in Vietnam. The author has based on relevant fundamental theories such as agency theory, resource dependence theory, political cost theory, decision usefulness theory and signaling theory to realize the stated goal above. According to the explanation of these fundamental theories, the author has proposed a research framework in which there are 6 factors affecting the quality of information disclosed in the financial statements of Vietnamese joint stock commercial banks. and this research results will be useful to researchers interested in related topics.

Keywords: Quality of Financial Reporting,  Commercial Bank, Financial Statements.

JEL: M40, M49, E44

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top