Khả năng chuyển đổi thanh toán trong các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam: Đánh giá từ chu kỳ chuyển đổi tiền

15:37 04/07/2024
Cỡ chữ

TS. Nguyễn Thị Xuân Hồng*   
*Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tóm tắt   
Khả năng thanh toán của doanh nghiệp (DN) không chỉ đo lường bằng thước đo tĩnh, như khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh, mà còn đo lường bằng thước đo động là thời gian để chuyển từ dòng tiền ra sang dòng tiền vào, đó là chu kỳ chuyển đổi tiền. Trong các DN ở các ngành nghề khác nhau có những đặc tính về hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau. Bài viết này đánh giá thực trạng chu kỳ chuyển đổi tiền nói chung của 1531 DN niêm yết trên thị trường chứng khoán, trong khoảng thời gian từ 2015 - 2022. Sau đó, so sánh chỉ tiêu này giữa các ngành nghề để cho thấy thực trạng thời gian chuyển đổi tiền của các DN trong các ngành như thế nào. Từ đó, đưa ra một số khuyến nghị chung nhằm giúp các DN cải thiện được thời gian của việc chuyển đổi tiền.   
Từ khóa: khả năng thanh toán, chu kỳ chuyển đổi tiền, doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam.   
Abstract   
Liquidity in an enterprise is not only measured by some static ratios such as current liquidity and quick liquidity but also is measured by another dynamic ratio such as the time to move from cash flow out to cash flow in. That's the cash conversion cycle. Enterprises in different industries have different characteristics of production and business activities. This article evaluates the current situation of the general cash conversion cycle of 1,531 listed enterprises on the Vietnamese stock market from 2015-2022. Then compare this indicator between industries to show the current situation of cash conversion time of enterprises in each industry. From there, we provide some general recommendations to help enterprises improve cash conversion time.   
Keyword: liquidity, cash conversion cycle, Vietnamese listed enterprises.   
JEL Classifications: M20, M21, M29.   
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.06202413

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo