thứ năm, 08/06/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 08/06/2023

Tạp Chí Số 1+2 / Volume 1+2

16:50 16/02/2023

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TỰ CHỦ VIỆT NAM

STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING IN VIETNAM PUBLIC UNIVERSITIES

TS. Trần Thị Thu Phong, Trường Đại học Mở Hà Nội
PGS. TS. Lê Thị Tú Oanh*, Trường Đại học Lao động – Xã hội
*Email: oanhletu@gmail.com

Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện dựa trên khảo sát 67 kế toán của 22 trường đại học công lập (ĐHCL) tự chủ Việt Nam nhằm đánh giá thực trạng kế toán quản trị chiến lược (KTQTCL) trong các trường theo các khía cạnh: (i) Áp dụng chiến lược; (ii) Lập kế hoạch chiến lược; (iii) Cung cấp thông tin tài chính và phi tài chính; (iv) Áp dụng kỹ thuật KTQTCL; (v) Báo cáo quản trị chiến lược; (vi) Ra quyết định quản trị chiến lược. Kết quả cho thấy cho thấy các trường ĐHCL tự chủ đều đã quan tâm nhất định đến chiến lược, lập kế hoạch chiến lược, cung cấp thông tin KTQTCL phục vụ ra quyết định. Tuy nhiên, thông tin phi tài chính như chất lượng đào tạo, sự hài lòng của sinh viên…đang được quan tâm nhiều hơn so với thông tin tài chính. Các trường cũng đã sử dụng các kỹ thuật KTQTCL để cung cấp thông tin như phân tích ma trận SWOT, phân tích tiềm năng hoặc nhận diện thương hiệu. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho thấy mức độ cần thiết sử dụng thông tin KTQTCL khi các trường ĐHCL áp dụng cơ chế tự chủ.

Từ khóa: Kế toán quản trị chiến lược, kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược, trường đại học công lập tự chủ.

Abstract: The study is based on a survey of 67 accountants of 22 autonomous public universities in Vietnam in order to assess the current situation of strategic management accounting (QMS) in the schools in terms of aspects. : (i) Applying the strategy; (ii) Strategic planning; (iii) Provide financial and non-financial information; (iv) Apply quality management accounting techniques; (v) Strategic management report; (vi) Strategic management decision making. The results show that the autonomous quality universities have paid a certain attention to strategy, strategic planning, and providing quality management accounting information for decision making. However, non-financial information such as training quality, student satisfaction, etc. is receiving more attention than financial information. Schools have also used quality management accounting techniques to provide information such as SWOT matrix analysis, potential analysis or brand recognition. Research results are the basis for showing the necessity of using quality management accounting information when quality universities apply the autonomy mechanism.

Keywords: Strategic management accounting, strategic management accounting techniques, autonomous public university.

JEL: M40, M49, M00

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top