Huyện Di Linh (Lâm Đồng) : Xây dựng nông thôn mới giàu bản sắc gắn liền với chất lượng đời sống Nhân Dân

00:09 06/04/2023
Cỡ chữ

Quyết tâm hoàn thành xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Với mục tiêu xây dựng huyện Di Linh đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 2022- 2025, tiến tới đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2025- 2030. Huyện Di Linh đã xây dựng Đề án số 04-ĐA/HU ngày 18/01/2023 cụ thể hóa ác nhiệm vụ, giải pháp; xây dựng lộ trình thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ngành, địa phương để triển khai đảm bảo đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Bên cạnh đó tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đầy đủ các nội dung ủy đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân nhằm thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng xác định đây là nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, đơn vị, địa phương và của người dân huyện Di Linh.

Đối với Chương trình “Ngày thứ bảy vì nông thôn mới, đô thị văn minh”,các địa phương phải xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, xuyên suốt và tuân thủ theo đúng tinh thần nội dung Đề án; các phòng ban, đơn vị căn cứ nội dung công việc, tiêu chí phụ trách, địa bàn phụ trách, huy động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia với các địa phương; Chương trình “Ngày thứ bảy vì nông thôn mới, đô thị văn minh” phải đem lại hiệu quả cao nhất, thực chất nhất, trọng tâm, trọng điểm nhất, huy động cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và Nhân dân toàn huyện; làm chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của Nhân dân, cùng chung sức đồng lòng xây dựng NTM, đô thị văn minh hiện đại.

Trên cơ sở rà soát, các địa phương xây dựng kế hoạch, giải pháp, lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện đạt mục tiêu, tiến độ. Phấn đấu đến trước 31/12/2023 có tất cả các xã rà soát, bổ sung hoàn thiện 100% tiêu chí đạt chuẩn xã NTM ; có 03 xã hoàn thiện tiêu chí đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thị trấn Di Linh hoàn thiện tiêu chí đạt chuẩn văn minh đô thị, đồng thời bổ sung hoàn thành tiêu chí đô thị loại IV; hoàn thành 9 tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM (theo Quyết định số 320/QĐ-TTg). Đối với các phòng ban, đơn vị chuyên môn thuộc huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ giao; tổ chức rà soát đánh giá, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể đối với từng tiêu chí về xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao tại các Quyết định số 318/QĐ-TTg, số 319/QĐ-TTg, số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các Huyện Di Linh đã tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và thôn kiểu mẫu phối hợp với chính quyền các xã khắc phục các hạn chế tồn tại và xây dựng kế hoạch triển khai năm 2023. Huyện Di Linh phấn đấu hoàn thành mục tiêu: 01 xã đạt NTM kiểu mẫu, 03 xã đạt NTM nâng cao, 10 thôn NTM kiểu mẫu; 18/18 xã đảm bảo tiêu chí xã nông thôn mới theo tiêu chí hiện hành. huyện hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới.

Đối với Chương trình “Ngày thứ bảy vì nông thôn mới, đô thị văn minh”,các địa phương phải xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, xuyên suốt và tuân thủ theo đúng tinh thần nội dung Đề án; các phòng ban, đơn vị căn cứ nội dung công việc, tiêu chí phụ trách, địa bàn phụ trách, huy động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia với các địa phương; Chương trình “Ngày thứ bảy vì nông thôn mới, đô thị văn minh” phải đem lại hiệu quả cao nhất, thực chất nhất, trọng tâm, trọng điểm nhất, huy động cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và Nhân dân toàn huyện; làm chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của Nhân dân, cùng chung sức đồng lòng xây dựng NTM, đô thị văn minh hiện đại.

Bên cạnh đó, Huyện Di Linh tích cực huy động tổng hợp các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa (huy động được 7,832 tỷ) phục vụ xây dựng Nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn và dịch vụ, nhất là lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm để thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chương trình OCOP, các khâu đột phá của huyện. Tập trung thực hiện các giải pháp để phát triển sản xuất các vùng trồng cà phê, chè, mắc ca, rau màu,… theo hướng bền vững, trong đó ưu tiên thực hiện các khâu như: Xúc tiến thương mại xây dựng mã vùng, mã vạch cho sản phẩm nông sản và ứng dụng công nghệ cao, quy trình sản xuất tiên tiến phù hợp với các tiêu chuẩn của thị trường như VietGAP, GlobalGAP. Tiếp tục mời gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư hạ tậng cơ sở, các lĩnh vực chế biến, bảo quản các mặt hàng nông sản, để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân tại địa phương. …Các địa phương đã bám sát chủ đề trọng tâm công việc là chủ đề vệ sinh, phát dọn môi trường, thu gom chất thải rắn, trồng hoa, cây xanh, làm đường giao thông thôn xóm, làm đường điện chiếu sáng,... góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần của người dân.

z4282383209586_d8fc46cc716212499ae746cbbcd1289e

Huyện Di Linh Tỉnh Lâm Đồng

Những thành quả của quá trình xây dựng nông thôn mới

Với việc xác định cơ cấu kinh tế hợp lý, đến nay, huyện đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra, đời sống của nhiều hộ dân được cải thiện và thoát nghèo. Các mô hình chăn nuôi, trồng trọt thu được kết quả cao… Huyện đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Tập trung hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là hỗ trợ các hợp tác xã, các tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, hình thành các liên kết ổn định cho sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là các liên kết đối với trái cây: sầu riêng, bơ, mắc ca.. Về nông nghiệp: Diện tích lúa của Huyện đạt 3.200 ha với sản lượng: 17.019 tấn; Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa 10 ha trở lên; diện tích rau màu 1.200 ha.; Ổn định diện tích chè hiện có (Tổng diện tích 509 ha, diện tích kinh doanh 505 ha, năng suất 123,5 tạ/ha, sản lượng 6.237 tấn.). Khuyến khích các doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân sản xuất theo hướng VietGAP; tăng tỷ lệ liên kết giữa các hộ dân với các tổ chức/doanh nghiệp thông qua hợp đồng tiêu thụ; Tổng diện tích cà phê  44.802 ha, trồng tái canh, ghép cải tạo 1.500 ha, trong đó trồng tái canh 900 ha, ghép cải tạo 600 ha; năng suất 33 tạ/ha, sản lượng 144.000 tấn; Cây Sầu Riêng: Tổng diện tích 4.571 ha, trong đó diện tích kinh doanh 1.500 ha, năng suất 135 tạ/ha, sản lượng 20.250 tấn..

Cùng với tập trung xây dựng xã NTM, NTM nâng cao hiện nay, huyện Di Linh cũng khẩn trương bắt tay vào thực hiện các tiêu chí khác của bộ tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu. Trên cơ sở các tiêu chí huyện NTM, hằng năm, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch, lộ trình chi tiết thực hiện từng tiêu chí.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với những kết quả đã đạt được trong xây dựng NTM thời gian qua, cộng với những giải pháp, kế hoạch, lộ trình cụ thể đã và đang được triển khai thực hiện, tin rằng năm 2023, huyện Di Linh sẽ hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn huyện NTM. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM  và Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Phó Tổng Biên Tập
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo