thứ năm, 21/09/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/09/2023

Tạp Chí Số 7 / Volume 7

15:47 11/08/2023

Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin TNXH trên báo cáo thường niên tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Th.S. Bùi Mạnh Cường - Th.S. Nguyễn Thị Hồng Nhung*
*Khoa Kế toán - Tài chính, Trường Đại học Nha Trang

Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá chất lượng thông tin TNXH đối với doanh nghiệp (CSR) công bố trên báo cáo thường niên (BCTN) tại các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP). Phương pháp nghiên cứu sử dụng là phương pháp phân tích nội dung, với 40 chỉ tiêu đánh giá về 4 khía cạnh của CSR tại NHTM là: kinh tế; trách nhiệm môi trường; trách nhiệm với người lao động và cuối cùng là trách nhiệm với cộng đồng. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ công bố thông tin CSR trên BCTN tại các ngân hàng TMCP đã gia tăng qua các năm. Tuy nhiên, mức độ công bố chưa đồng đều ở các khía cạnh CSR và giữa các ngân hàng TMCP. Từ kết quả thu thập và đánh giá, tác giả đề xuất một số giải pháp đối với các ngân hàng TMCP, các cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan, nhằm nâng cao chất lượng công bố thông tin CSR trên BCTN tại các NHTM.
Từ khoá: TNXH, báo cáo thường niên, ngân hàng thương mại.
Abstract:
The objective of this study is to evaluate the quality of CSR information published in annual reports at joint stock commercial banks. The research method used is the content analysis, with 40 evaluation criteria for 4 aspects of CSR at commercial banks: economics responsibility; environmental responsibility; responsibility to employees and finally and responsibility to the community. 
Research results show that the level of CSR information disclosure on annual reports at joint stock commercial banks has increased over the years. However, the level of disclosure is not uniform in CSR aspects and among joint stock commercial banks. From the results of the collection and evaluation, the author proposes a number of solutions for joint stock commercial banks, state management agencies and related parties to improve the quality of CSR information disclosure on the Internet. Annual report at commercial banks.
Keywords: corporate social responsibility, annual report, commercial bank.
JEL Classifications: M40, M41, M49
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.07202324

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top