Công ty CP Vinam bị UBCKNN xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

13:57 12/07/2023
Cỡ chữ

vinamCông ty CP Vinam. Ảnh trên website

Cụ thể, ngày 11/01/2021, Công ty CP Vinam (Công ty) hoàn thành đợt chào bán 8.250.000 cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ từ 115.499.940.000 đồng lên 197.999.940.000 đồng. Ngày 29/3/2021, Hội đồng Quản trị Công ty thông qua Nghị quyết số 2903/2021/NQHĐQT/CVN về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên (với tỷ lệ thay đổi là 44,44% số tiền thu được từ đợt chào bán) theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc đã sử dụng hết 100% số tiền thu được từ đợt chào bán tại Nghị quyết số 25/2021/CVN ngày 01/7/2021. Tuy nhiên, ngày 10/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục thông qua Nghị quyết số 1001/2022/NQHĐQT/CVN về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên (với tỷ lệ thay đổi là 20,2% số tiền thu được từ đợt chào bán) nhưng không được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.

xu phat 1

Thông báo xử phạt trên Cổng thông tin điện tử của UBCKNN

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Biện pháp khắc phục hậu quả: Không áp dụng biện pháp buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ, quy định tại điểm c khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm e khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do Công ty đã thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Nghị quyết số 2106/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2022.

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo