Công bố thông tin tài chính liên quan đến tính bền vững của các DN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - Thực trạng và giải pháp

15:12 04/07/2024
Cỡ chữ

TS. Nguyễn Văn Hương* 
ThS. Lê Thị Thanh Huệ* 
*Trường Đại học Nha Trang

Tóm tắt 
Bài viết tập trung vào việc đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cho việc công bố thông tin tài chính liên quan đến tính bền vững của các DN (DN) tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả khảo sát lãnh đạo của các DN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho thấy, rất ít DN có công bố thông tin tài chính liên quan đến tính bền vững trong thời gian qua. Một số thách thức đối với các DN khi thực hiện công bố thông tin tài chính liên quan đến tính bền vững như: sự giới hạn về nguồn lực tài chính và con người, sự thiếu rõ ràng và đồng bộ trong môi trường pháp lý, cũng như nhận thức về sự cần thiết của DN trong việc công bố thông tin tài chính liên quan đến tính bền vững trong thời gian qua. Cuối cùng, bài viết đề xuất các giải pháp như hoàn thiện môi trường pháp lý, tăng cường ý thức và năng lực lãnh đạo, đầu tư vào khả năng tài chính và kỹ thuật. Đồng thời, việc thúc đẩy văn hóa DN bền vững cũng được đề cập như một phần quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của các DN trong tương lai. 
Từ khóa: thông tin tài chính, sự bền vững, rủi ro, cơ hội, công bố. 
The article focuses on assessing the current status and proposing solutions for the disclosure of financial information related to the sustainability of businesses in Khanh Hoa province. Survey results from the leadership of businesses in Khanh Hoa province indicate that very few businesses have disclosed financial information related to sustainability in recent times. Some challenges facing businesses when disclosing financial information related to sustainability include limitations in financial and human resources, lack of clarity and consistency in the legal environment, as well as awareness of the necessity for businesses to disclose financial information related to sustainability. Finally, the article proposes solutions such as improving the legal environment, enhancing leadership awareness and capacity, investing in financial and technical capabilities. Additionally, promoting a sustainable business culture is also mentioned as an important part of ensuring the success of businesses in the future 
Keywords: Financial information, sustainability, risk, opportunity, disclosure. 
JEL Classifications: M30, M00, M19. 
 DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.06202420

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo