thứ năm, 08/06/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 08/06/2023

Tạp Chí Số 1+2 / Volume 1+2

16:52 16/02/2023

CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG- NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN PHÚ

IMPROVING THE QUALITY OF ONLINE TAX DECLARATION SERVICES- CASE STUDY AT TAN PHU DISTRICT-LEVEL TAX DEPARTMENT 

Trần Thị Thanh Thu- Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Email: thuttt@hufi.edu.vn

Tóm tắt: Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng theo số liệu thu thập bằng phiếu khảo sát. Những thông tin thu thập từ phiếu khảo sát được xử lý bằng phần mềm SPSS thông qua việc phân tích thống kê mô tả, kiểm định thang đo (Cronbach’s Alpha), kiểm định mối quan hệ tương quan giữa các nhân tố, kiểm định mối quan hệ giữa sự hài lòng của người nộp thuế thông qua phân tích hồi quy (OLS). Kết quả phân tích cho thấy có 3 thành phần tác động đến chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng gồm Chất lượng thông tin (Thông tin), Chất lượng dịch vụ (Đáp ứng, Độ tin cậy, Đồng cảm), Chất lượng hệ thống (Dễ sử dụng, Đường truyền, Tương tác). Đây là cơ sở để tác giả đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện dịch vụ kê khai thuế qua mạng và góp phần thực hiện cải cách các thủ tục hành chính trên địa bàn quận Tân Phú.

Abstract: The article uses qualitative and quantitative research methods based on data collected by survey questionnaires. The information collected from the survey is processed by SPSS software through descriptive statistics analysis, scale test (Cronbach's Alpha), test correlation relationship between factors, test relationship relationship between taxpayer satisfaction through regression analysis (OLS). The analysis results show that there are 3 components affecting the quality of online tax declaration services, including Information Quality (Information), Service Quality (Responsiveness, Reliability, Empathy), Quality of Service (Responsiveness, Reliability, Empathy), system (Ease of Use, Stream, Interaction). This is the basis for the author to propose solutions to improve the online tax declaration service and contribute to the reform of administrative procedures in Tan Phu district.

Từ khóa: chất lượng dịch vụ công, ngành thuế, cải cách thủ tục hành chính, kê khai thuế qua mạng, kê khai thuế điện tử, nộp thuế qua mạng.

Keywords: quality of public services, tax industry, administrative procedure reform, online tax declaration, electronic tax declaration, online tax payment.

JEL: K34, H71, H60 

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top