Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

16:15 04/07/2024
Cỡ chữ

ThS. Trần Duy Thức
Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) 

Tóm tắt 
Nghiên cứu tiến hành phân tích, xây dựng và kiểm định mô hình về các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị (KTQT) tại các doanh nghiệp thương mại (DNTM) trên địa bàn TP.HCM. Để nghiên cứu đề tài, nhóm tác giả đã sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng với việc sử dụng mô hình hồi quy đa biến. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 5 nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQT cho các DMTM trên địa bàn TP.HCM, đó là nhận thức của nhà quản lý; quy mô doanh nghiệp (DN); đặc điểm ngành nghề; trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên và chi phí thực hiện. 
Từ khóa: kế toán quản trị, doanh nghiệp thương mại, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Abstract  
The study conducts analysis, builds and tests a model of factors affecting the application of management accounting at commercial enterprises in Ho Chi Minh City. To research the topic, the authors used a combination of qualitative and quantitative research methods with the use of multivariate regression models. The research results have identified 5 factors affecting the application of management accounting for commercial enterprises in Ho Chi Minh City, which are the awareness of company managers; company size; industry characteristics; Professional qualifications of staff and implementation costs. 
Keywords: management accounting, commercial enterprises, Ho Chi Minh city. 
JEL Classifications: M40, M48, M49. 
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.06202408

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo