Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gian lận và sai sót của kế toán viên ở các dn sản xuất ngành dược trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

16:22 04/07/2024
Cỡ chữ

CN. Bùi Thị Vân Anh 
Khoa Tài chính – Thương mại, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 

Tóm tắt  
Mục đích của nghiên cứu này là xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến mức độ gian lận và sai sót của kế toán viên ở các doanh nghiệp sản xuất (DNSX) ngành Dược trên địa bàn TP.HCM, từ đó đề xuất những hàm ý quản trị giúp giảm thiểu mức độ gian lận và sai sót của kế toán viên tại các đơn vị này. Phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng, với mô hình nhân tố khám phá (EFA) được tác giả sử dụng để thực hiện đề tài này. Kết quả nghiên cứu đã xác định, có 6 nhân tố đều tác động cùng chiều đến mức độ gian lận và sai sót của kế toán viên ở các DNSX ngành Dược trên địa bàn TP.HCM, đó là: Đạo đức nghề nghiệp; năng lực nghề nghiệp; chế độ, chính sách của Nhà nước, của hội nghề nghiệp; hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB); ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và sức ép bất thường lên doanh nghiệp (DN).  
Từ khóa: kế toán quản trị chi phí, doanh nghiệp sản xuất, ngành Dược, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Abstract   
The purpose of this study is to determine and measure the influence of factors on the level of fraud and errors of accountants in pharmaceutical manufacturing enterprises in Ho Chi Minh City, from there, propose management implications to help reduce the level of fraud and errors of accountants in these units. Qualitative research methods combined with quantitative research methods with the exploratory factor model (EFA) were used by the author to study this topic. Research results have determined that there are 6 factors that all impact in the same direction on the level of fraud and errors of accountants in pharmaceutical manufacturing enterprises in Ho Chi Minh City, which are Professional Ethics; professional capacity; regimes and policies of the state and professional associations; internal control system; application of information technology and unusual pressure on businesses.  
Keywords: cost management accounting, manufacturing enterprises, pharmaceutical industry, Ho Chi Minh city.  
JEL Classifications: M40, M41, M49.  
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.06202406

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo