thứ năm, 21/09/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/09/2023

Tạp Chí Số 7 / Volume 7

15:39 11/08/2023

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lê Thị Ngọc Thiện
Khoa Du Lịch, Đại học Khánh Hòa

Tóm tắt:
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu, xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả sau khi sơ lược lý thuyết và những nghiên cứu đã thực hiện, tiến hành trao đổi, thảo luận chuyên gia nhằm xác định các nhân tố tác động đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán. Tổng số phiếu khảo sát phát ra là 200 phiếu được phát ngẫu nhiên cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 nhân tố trong 5 nhân tố được đề xuất trong mô hình nghiên cứu có tác động đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo mức độ tác động từ cao đến thấp là: Chuyên gia bên ngoài, Sự hỗ trợ của nhà Quản trị cấp cao, Trình độ nhân viên kế toán, và Mức độ trang bị CNTT. Dựa trên kết quả đạt được tác giả đưa ra những gợi ý về hàm ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Từ khóa: Nhân tố ảnh hưởng, hệ thống thông tin kế toán, doanh nghiệp du lịch
Abstract:
This study was conducted to understand and identify the factors and the extent of their influence to quality of accounting information system of tourism enterprises in Khanh Hoa province. In order to achieve the research objectives, the author, after briefly summarizing the theory and the previous studies, the author conducted an exchange and discussion with experts to determine the factors affecting the quality of accounting information systems. A total of 250 questionnaires were distributed randomly to the tourism business in Khanh Hoa province. The research results show that there are 4 factors out of 5 factors proposed in the research model that have an impact on the quality of the accounting information system of tourism businesses in Khanh Hoa province according to the level of impact prioritized as follow: Outside expert, Support from senior management, Accountant qualification, and Level of IT equipment. Based on the obtained results, the author gives suggestions on policy implications to improve the quality of accounting information system of tourism enterprises in Khanh Hoa province
Keywords: Influential factors, accounting information systems, tourism businesses
JEL Classifications: M40, M41, M49
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.07202321

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top