Bộ Tài Chính chỉ rõ loạt vi phạm, thiếu sót của bảo hiểm Prudential

06:54 05/07/2023
Cỡ chữ

1 năm nhận gần 1.800 thông tin khiếu nại của khách hàng

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và nội dung liên quan tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential (Việt Nam). 

Theo đó, Prudential là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thành lập tại Việt  Nam theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 15 GP/KDBH cấp lại ngày 08  tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính, có lĩnh vực hoạt động là kinh doanh bảo  hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, kinh doanh tái bảo hiểm, quản lý quỹ, đầu tư vốn theo quy định pháp luật. 

Bộ Tài Chính chỉ rõ loạt vi phạm của bảo hiểm Prudential -0
Các sản phẩm của Prudential.

Năm 2021, Công ty triển khai bán bảo hiểm thông qua các tổ chức tín  dụng (bancass) bao gồm: Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB), Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB), Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcombank), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank), Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank), Ngân hàng TNHH MTV United Overseas (UOB), Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan).  

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, doanh thu phí bảo  hiểm qua kênh bancass đạt 6.184,574 tỷ đồng, tương ứng 21,48% tổng doanh  thu phí, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới qua kênh bancass đạt 3.700 tỷ đồng, tương ứng 54,89% tổng doanh thu phí khai thác mới. Công ty hạch toán  chi phí chi trả cho các đại lý bảo hiểm là ngân hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổng số tiền là 1.972,114 tỷ đồng. 

Năm 2021, Công ty phát hành mới 94.431 hợp đồng bảo hiểm (HĐBH)  qua kênh bancass, tỷ lệ duy trì hợp đồng năm thứ nhất đối với các HĐBH khai thác qua kênh bancass (tính theo phí bảo hiểm) là 59%, tương ứng với tỷ lệ hủy, mất hiệu lực năm thứ nhất là 41%. 

Năm 2021, Công ty nhận được 1.799 thông tin khiếu nại của khách hàng liên quan đến các hợp đồng bảo hiểm bán qua kênh bancass. Qua công tác điều  tra, xử lý thông tin khiếu nại từ khách hàng, Công ty phát hiện vi phạm của 10 đại lý bảo hiểm và 25 nhân viên ngân hàng trong hoạt động đại lý.

Phát hiện hàng loạt vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng

Đối với các trường hợp đại lý bảo hiểm, nhân viên ngân hàng không  thực hiện đúng quy định trong quá trình triển khai bán bảo hiểm, qua thanh tra chọn mẫu phát hiện 39 trường hợp đại lý bảo hiểm, nhân viên ngân hàng chưa thực hiện đúng quy định trong quá trình triển khai bán bảo  hiểm, cụ thể như sau: 

- Có 4 đại lý bảo hiểm cá nhân, 13 nhân viên ngân hàng chưa triển khai  đúng trình tự, thủ tục, các bước thực hiện bán sản phẩm bảo hiểm do Công ty  quy định; 

- Có 3 đại lý bảo hiểm cá nhân, 3 nhân viên ngân hàng chưa thực hiện đúng quy định về quản lý thu phí bảo hiểm của Công ty; 

- Có 3 đại lý bảo hiểm cá nhân, 3 nhân viên ngân hàng chưa đảm bảo chất lượng tư vấn về sản phẩm bảo hiểm, chưa thu thập chính xác thông tin của khách hàng trong quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng theo quy định của Công ty; 

- Có 10 nhân viên ngân hàng chưa thực hiện đúng quy định về sử dụng mã số đại lý bảo hiểm của Công ty. 

Đối với việc chấp hành biểu phí sản phẩm bảo hiểm tín dụng: Công ty áp dụng các yếu tố tính phí bảo hiểm không chính xác theo cơ sở kỹ thuật và biểu phí đã được Bộ Tài chính phê chuẩn dẫn đến tính toán không chính xác về số tiền phí bảo hiểm của 112.209 HĐBH thuộc sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tử kỳ với số tiền giảm dần (Bảo Tín Hưng Gia) khai thác qua Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam trong năm 2021, vi phạm quy định tại khoản 6, Điều 39 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

Bộ Tài Chính chỉ rõ loạt vi phạm của bảo hiểm Prudential -0
Các quỹ đầu tư của Prudential

Đối với việc khuyến mại cho khách hàng tham gia bảo hiểm: Công ty ban hành Thông báo thực hiện khuyến mại số PD05042021 ngày  29/3/2021 gửi Sở Công Thương Đà Nẵng có nội dung khuyến mại bằng tiền cho khách hàng, chưa đúng quy định tại khoản 6, Điều 39 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đối với chi phí hoạt động đại lý liên quan đến việc bán sản phẩm bảo  hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Công ty hạch toán các khoản chi phí liên quan đến hoạt động bancass là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2021 chưa đúng quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định pháp luật về thuế với  tổng số tiền là 740.299.206.447 đồng, cụ thể: 

- Chi phí hỗ trợ ban đầu, phí hợp tác chi trả cho đại lý tổ chức với số tiền  là 44.010.069.370 đồng: 

Công ty chi trả chi phí hỗ trợ ban đầu, phí hợp tác cho các đại lý tổ chức  là ngân hàng tổng số tiền là 4.054.982.084.946 đồng, trong đó hạch toán là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2021 số tiền là  44.010.069.370 đồng. 

- Chi phí hỗ trợ tiếp thị chi trả cho đại lý tổ chức là ngân hàng với tổng số tiền là 342.615.901.351 đồng. 

- Chi thưởng trực tiếp cho nhân viên ngân hàng để thực hiện việc giới thiệu,  chào bán sản phẩm bảo hiểm cho Công ty, tổng số tiền là 57.334.362.713 đồng. 

- Chi trả các khoản phụ cấp cố định, thưởng cho các đại lý bảo hiểm cá nhân  chưa đúng quy định với tổng số tiền là 296.338.873.013 đồng. 

Kiến nghị xử lý

Đối với các vi phạm nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị Tổng giám đốc Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ  Prudential (Việt Nam) thực hiện: 

- Kiến nghị xử lý tài chính đối với kỳ kế toán năm 2021: Hạch toán giảm  chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2021 số tiền là  740.299.206.447 đồng. 

- Đối với các khoản chi có nội dung, tên gọi, cách thức chi trả, hồ sơ chứng từ và tài liệu có liên quan tương tự như các khoản chi nêu tại Kết luận  thanh tra thuộc các kỳ kế toán liên quan, đề nghị Công ty điều chỉnh hạch toán  kế toán, xác định, tính toán lại, kê khai bổ sung thuế TNDN tương ứng, không  phân bổ các chi phí do doanh nghiệp bảo hiểm chi trả, hạch toán không đúng  theo quy định pháp luật vào các quỹ chủ hợp đồng. 

Bộ Tài Chính giao Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tiến hành rà soát các hành vi vi  phạm hành chính của Công ty tại Kết luận thanh tra (nếu có) để tiến hành xử lý  vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. 

Bộ Tài Chính chỉ rõ loạt vi phạm của bảo hiểm Prudential -0
Bộ Tài chính kiến nghị cơ quan Thuế rà soát việc Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential (Việt Nam) thực hiện kê khai, tuân thủ quy định pháp luật về thuế, hóa đơn đối với các khoản chi nêu tại Kết luận thanh tra.

Giao Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tiến hành đôn đốc, rà soát việc Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential (Việt Nam) thực hiện kê khai, tuân thủ quy định pháp luật về thuế, hóa đơn đối với các khoản chi nêu tại Kết luận thanh tra, qua đó tiến  hành xử lý đối với các hành vi vi phạm hành chính thuế, hóa đơn (nếu có) và hướng dẫn, xử lý các trường hợp tương tự. 

Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị Tổng giám đốc Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ  Prudential (Việt Nam) thực hiện rà soát việc thực hiện biểu phí sản phẩm bảo hiểm tín dụng (bảo hiểm  nhân thọ tử kỳ với số tiền giảm dần, Bảo Tín Hưng Gia), đảm bảo thực hiện  đúng biểu phí đã được Bộ Tài chính phê chuẩn.

Rà soát, tăng cường công tác quản lý việc triển khai bán sản phẩm bảo  hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để kiểm soát  tình trạng hủy hợp đồng bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi của người mua bảo  hiểm, an toàn tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm. 

Rà soát, hoàn thiện việc xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện  các quy trình, quy chế theo quy định pháp luật, thường xuyên kiểm tra việc chấp  hành pháp luật, các quy trình nghiệp vụ và quy định nội bộ của Công ty. 

Việc ban hành quy trình, quy chế liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm  phải đảm bảo việc quản lý đại lý được thực hiện chặt chẽ, ngăn ngừa, phát hiện  sớm các hành vi vi phạm của đại lý bảo hiểm, cá nhân thuộc đại lý bảo hiểm tổ chức trong việc thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, tránh trường hợp phát hiện  muộn, khách hàng đã tham gia bảo hiểm được nhiều năm dẫn đến khiếu nại của  khách hàng, đảm bảo nguyên tắc trung thực, công khai, minh bạch trong hoạt  động kinh doanh bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. 

Rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý đại lý bảo hiểm, bảo đảm đại lý bảo  hiểm thực hiện đúng các quy định pháp luật, quy định của Công ty. 

Trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin, kiến nghị, phản ánh của khách  hàng tham gia bảo hiểm, trường hợp phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội  phạm thì chuyển ngay hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát  nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. 

Rà soát các khoản chi phí hoạt động đại lý bảo hiểm, đảm bảo các khoản  chi phí phải phục vụ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm, có đầy đủ chứng từ,  bằng chứng chứng minh, phù hợp với quy định pháp luật tại Điều 69 Nghị định  số 73/2016/NĐ-CP, Điều 22 Thông tư số 50/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính và  quy định pháp luật hiện hành. 

Đối với các khoản chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm chưa được quy  định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành, đề nghị  xin ý kiến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện. 

Rà soát, điều chỉnh công tác hạch toán, kế toán; không phân bổ các chi  phí do doanh nghiệp bảo hiểm chi trả, hạch toán không đúng theo quy định pháp  luật vào các quỹ chủ hợp đồng; hạch toán điều chỉnh đối với các khoản chi phí đã nêu tại Kết luận thanh tra; Thực hiện kê khai điều chỉnh thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 và các thời kỳ có liên quan tương ứng. 

Kết luận thanh tra nêu rõ, Tổng giám đốc Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential (Việt Nam) có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các kiến nghị nêu trên, khắc phục toàn bộ những tồn tại trong Kết luận. Đồng thời, có báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Bộ  Tài chính.

Nguồn: Bộ Tài Chính chỉ rõ loạt vi phạm, thiếu sót của bảo hiểm Prudential

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo