thứ năm, 08/06/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 08/06/2023

Tạp Chí Số 1+2 / Volume 1+2

16:41 16/02/2023

QUẢN LÝ THUẾ TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ HIỆN NAY TẠI CHI CỤC THUẾ KHU VỰC TIÊN LỮ - PHÙ CỪ, TỈNH HƯNG YÊN

TAX MANAGEMENT IN THE CURRENT CONCEPTION OF DIGITAL TRANSFORMATION AT TAX DEPARTMENT OF TIEN LE - PHU CU, HUNG YEN PROVINCE

TS. Đỗ Thị Thu Hằng
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
PhD Do Thi Thu Hang
Thainguyen University of Economics and Business Administration

Tóm tắt: Quản lý thuế trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay là một trong những nhiệm vụ được ngành Thuế đặc biệt quan tâm. Quản lý thuế trong bối cảnh chuyển đổi số được thực hiện theo phương thức điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn đối với người dân, xã hội và cơ quan thuế. Tuy nhiên, việc quản lý thuế trong bối cảnh chuyển đổi số tại các Chi cục Thuế còn chưa đạt hiệu quả cao. Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thuế trong bối cảnh chuyển đổi số tại Chi cục Thuế khu vực Tiên Lữ - Phù Cừ tỉnh Hưng Yên. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế tại Chi cục Thuế khu vực Tiên Lữ - Phù Cừ tỉnh Hưng Yên trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Từ khóa: Quản lý thuế; Chuyển đổi số; cách mạng công nghiệp 4.0; Chi Cục Thuế khu vực Tiên Lữ - Phù Cừ

Abstract: Tax management in the context of digital transformation is currently one of the tasks of special interest to the tax industry. Tax administration in the context of digital transformation carried out electronically will bring great benefits to the people, society and tax authorities. However, tax management in the context of digital transformation at Tax Sub-Departments has not yet achieved high efficiency. The article focuses on studying the current status of tax administration in the context of digital transformation at the Tien Lu - Phu Cu Regional Tax Department, Hung Yen province. From there, some solutions are proposed to improve the efficiency of tax management at the Tien Lu - Phu Cu regional Tax Department in Hung Yen province in the current digital transformation context.

Keywords: Tax management; Digital conversion; industrial revolution 4.0; Tax Department of Tien Lu - Phu Cu area

JEL: H20, K34, K39

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top