thứ năm, 08/06/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 08/06/2023

Tạp Chí Số 1+2 / Volume 1+2

16:28 16/02/2023

Nghiên cứu vai trò trung gian của động lực làm việc trong mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và hiệu quả công việc của nhân viên tại các doanh nghiệp Việt Nam - Tổng quan nghiên cứu

Research on the Intermediate role of working motivation in the Relationship between corporate social responsibilities and work efficiency of employees at Viet Nam businesses - Study overview

ThS. Mai Thị Lệ Huyền
TS. Đỗ Huyền Trang
ThS. Nguyễn Trà Ngọc Vy
ThS. Lương Thị Thúy Diễm
Khoa Kinh tế & Kế toán, Trường Đại học Quy Nhơn
Email: maithilehuyen@qnu.edu.vn

TÓM TẮT

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) đã và đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng. Đặc biệt, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, doanh nghiệp cần hướng đến sự phát triển bền vững thay vì chỉ theo đuổi mục tiêu lợi nhuận để tồn tại và phát triển. Trên thế giới, đã có một vài nghiên cứu về tác động của CSR đến động lực làm việc (ĐLLV) và tác động của ĐLLV đến hiệu quả công việc (HQCV) của nhân viên. Tuy nhiên, hầu như chưa có nghiên cứu nào đo lường tác động trung gian của ĐLLV trong mối quan hệ CSR và HQCV của nhân viên. Do đó, nghiên cứu này nhằm trình bày các vấn đề cơ bản nhất về CSR, ĐLLV và HQCV cũng như tổng quan các nghiên cứu trước đây về tác động của CSR đến ĐLLV và tác động của ĐLLV đến HQCV. Qua đó, khẳng định sự cần thiết phải thực hiện một nghiên cứu về vai trò trung gian của ĐLLV trong mối quan hệ giữa CSR và HQCV của nhân viện tại các doanh nghiệp Việt Nam. 

Từ khóa: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, động lực làm việc, hiệu quả công việc.

ABSTRACT

Corporate social responsibility has received great attention from the community. In particularly, in the era of industrial revolution 4.0, to survive and develop, businesses need to focus on sustainable development instead of pursuing beneficial goals. Around the world, there are a few studies about the effect of corporate social responsibility to employee motivation and the effect of employee motivation to employees’ job performance. However, there are almost no studies measuring the mediating effects of employee motivation in the relation between corporate social responsibility and employees’ job performance. Therefore, this article aims to present the most basic issues on corporate social responsibility, employee motivation and employees’ job performance as well as to review previous studies on the impact of corporate social responsibility on employee motivation and the impact of employee motivation on employees’ job performance. Thereby, this study confirms the need to conduct an investigative study on the mediating effects of employee motivation in the relation between corporate social responsibility and employees’ job performance in Vietnamese firms.        

Keywords: Corporate social responsibility, employee motivation, employees’ job performance

JEL: M40, M42, M49

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top