thứ năm, 08/06/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 08/06/2023

Tạp Chí Số 1+2 / Volume 1+2

16:36 16/02/2023

Nâng cao kỹ năng mềm - Một trong những giải pháp đào tạo nguồn nhân lực kế toán chất lượng cao

Improve soft skills - One of the words high - Quality accountant human resource training solution

TS. Đường Thị Quỳnh Liên, TS. Nguyễn Thị Hạnh Duyên
Nguyễn Thị Huyền Trang, Đinh Thị Thu Sương, 
Nguyễn Thị Quỳnh, Lê Anh Quân, Bùi Thị Dung
Khoa Kế toán - Trường Kinh tế - Trường Đại học Vinh

TÓM TẮT

Nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao là một đòi hỏi cấp bách của nền kinh tế nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và người sử dụng lao động, đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải không ngừng đổi mới, cải tiến chương trình đào tạo, phương pháp tiếp cận và giảng dạy. Qua đó thu hẹp khoảng cách giữa chất lượng đào tạo và nhu cầu của các doanh nghiệp. Song song với đó, về phía người học cần nhận thức được tầm quan trọng của việc chủ động lĩnh hội tri thức, bổ sung và rèn luyện kỹ năng, để sau quá trình đào tạo sẵn sàng và đáp ứng được các tiêu chuẩn về năng lực làm việc của doanh nghiệp. Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao kỹ năng mềm đối với nhân lực chất lượng cao ngành kế toán đáp ứng nhu cầu hội nhập kỷ nguyên công nghệ số.

Từ khóa: nguồn nhân lực, kế toán, kỹ năng mềm, chất lượng cao

SUMMARY

High-quality human resources are one of the decisive factors for the country's rapid and sustainable development. Improving the quality of accounting training to create high-quality human resources is an urgent requirement of our economy in the current period. In order to meet the needs of businesses and employers, training institutions must constantly innovate and improve training programs, approaches and teaching methods. Thereby narrowing the gap between the quality of training and the needs of businesses. At the same time, learners need to be aware of the importance of actively acquiring knowledge, supplementing and practicing skills, so that after the training process, they are ready and meet the standards of competence. enterprise work force. The article analyzes the current situation and solutions to improve soft skills for high-quality human resources in the accounting industry to meet the needs of integration in the digital technology era.

Keywords: human resources, accounting, soft skills, high quality

JEL: I20, I23, I29

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top