thứ năm, 08/06/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 08/06/2023

Tạp Chí Số 1+2 / Volume 1+2

16:53 16/02/2023

Một số đề xuất hoàn thiện Bản thuyết minh BCTC quy định tại Thông tư 200/2014/TT – BTC

Some proposals for completing the Notes to the Financial Statements as prescribed in Circular 200/2014 /TT – BTC

Trần Thị Khánh Linh
Khoa Kinh tế - Trường Đại học Sự phạm kỹ thuật Nam Định

Tóm tắt: Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (BCTC) là một bộ phận không thể tách rời của BCTC doanh nghiệp. Bài báo tóm tắt ý nghĩa, vai trò của Bản thuyết minh BCTC. Đồng thời, trình bày một số nhận xét về thực trạng quy định hiện hành, thực hiện tại các doanh nghiệp và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện bản thuyết minh BCTC

Từ khóa: Bản thuyết minh BCTC. 

Summary: The notes to the financial statements are an integral part of the corporate financial statements. The article summarizes the meaning and role of the Financial Statement Notes. At the same time, present some comments on the current state of regulations, implemented at enterprises and make recommendations to improve the notes to the financial statements.

Keywords: Explanation of financial statements.

JEL: M40, M41, M49

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top