Kiên Giang: Kiểm toán kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân tại Sở Tài nguyên và Môi trường

0
85

(TCKT&KT online) –  Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh quyết định giao cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang quản lý để triển khai xây dựng bằng nguồn NSNN và ký hợp đồng thuê đất nên đã thực hiện miễn giảm tiền thuê cho các dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc không đúng quy định.

Xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu, quyết định sử dụng NSNN đầu tư trực tiếp xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thạch Lộc và thực hiện miễn giảm tiền thuê đất cho các dự án đầu tư chưa đúng quy định của pháp luật.

Theo kết quả Kiểm toán Nhà nước năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang, qua rà soát khoản thu tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc (diện tích 150ha, diện tích đất sử dụng cho thuê 103,5498ha, diện tích đã cho 19 doanh nghiệp thuê 69,366 ha) được UBND tỉnh quyết định đầu tư dự án từ nguồn NSNN (theo số liệu tại KBNN đến hết 2020 là 382.140 triệu đồng và giao Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang làm chủ đầu tư, sau khi đầu tư xong kết cấu hạ tầng thì được cho thuê lại đất).

Kiểm toán chỉ ra việc sử dụng NSNN để đầu tư khu công nghiệp chưa được quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Trên thực tế tỉnh Kiên Giang thực hiện: Đối với diện tích xây dựng cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh quyết định giao cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang quản lý để triển khai xây dựng bằng nguồn NSNN.

Đối với diện tích đất cho các doanh nghiệp thuê để sản xuất kinh doanh tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc thì Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất để thực hiện dự án sản xuất kinh doanh.

Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng trực tiếp cho thuê đất với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc (doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không trực tiếp ký hợp đồng thuê lại đất với Công ty Phát triển Hạ tầng Khu kinh tế thuộc Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang như UBND tỉnh đã quy định về chức năng, nhiệm vụ của Công ty) không phù hợp với quy định khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai 2013, khoản 36 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ.

Do UBND tỉnh có quyết định cho thuê đất và Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất nên đã thực hiện miễn giảm tiền thuê cho các dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc. Theo quy định tại khoản 3 Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP và khoản 6 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP chỉ có chính sách miễn, giảm tiền thuê đất đối với đất thuê của Nhà nước để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp để cho thuê lại, không có chính sách miễn, giảm tiền thuê đất trong khu công nghiệp cho doanh nghiệp thuê lại đất; tiền thuê đất đã miễn theo đơn giá do UBND tỉnh phê duyệt 18 doanh nghiệp (19 doanh nghiệp đang thuê đối với 69,366ha đất, trong đó 01 doanh nghiệp chưa xác định đơn giá); 12 doanh nghiệp thuê trả tiền một lần là 111.880 trđ, 06 doanh nghiệp trả tiền thuê hàng năm là 3.742 trở (năm 2014 đến năm 2021).

Kiểm toán kiến nghị UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu, quyết định sử dụng NSNN đầu tư trực tiếp xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thạch Lộc và thực hiện miễn giảm tiền thuê đất cho các dự án đầu tư chưa đúng quy định của pháp luật.

Theo Thanh Tầm/https://taichinhdoanhnghiep.net.vn