thứ năm, 21/09/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/09/2023

Tạp Chí Số 7 / Volume 7

15:55 11/08/2023

Kế toán tinh gọn - Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp may Việt Nam

NCS.Th.S. Ngô Thị Hải Châu*
*Đại học Thuỷ Lợi

Tóm tắt:
Kế toán tinh gọn được áp dụng cho các doanh nghiệp (DN) thực hiện sản xuất tinh gọn, nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động theo triết lý tinh gọn, tổng hợp một cách đơn giản chi phí trực tiếp theo các dòng giá trị và sử dụng các báo cáo dễ hiểu và điểm hợp… Áp dụng kế toán tinh gọn mang lại nhiều lợi ích cho DN, như: tăng doanh thu do kế toán tinh gọn cung cấp thông tin tốt hơn cho việc ra quyết định; nhận diện được tác động tài chính của các cải tiến tinh gọn; giảm chi phí; thúc đẩy các cải tiến dài hạn thông qua các thông tin và thước đo tập trung vào tinh gọn (Maskell và Baggaley, 2006). Bài viết phân tích các DN ngành may Việt Nam đang thực hiện sản xuất tinh gọn. Thực hiện khảo sát và điều tra bảng hỏi, để xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố khi DN vận dụng kế toán tinh gọn. Đồng thời, bài viết cũng đưa ra những khuyến nghị đề xuất, nhằm thực hiện kế toán tinh gọn được thành công và hiệu quả mang lại lợi ích cho DN.
Từ khoá: doanh nghiệp may Việt Nam, kế toán tinh gọn, tinh gọn, sản xuất tinh gọn.
Abstract
Lean accounting is applied to companies implementing lean production to evaluate operational efficiency according to the lean philosophy, simply summarizing direct costs by value streams, using easy-to-understand reports, box scores, etc. Applying lean accounting brings many benefits to companies such as: increasing revenue because world accounting provides better information for decision making, identifying financial impacts lean improvements, reduce costs, and drive long-term improvements through lean focused information and metrics (Maskell and Baggaley, 2006). The article analyzes Vietnamese garment enterprises companies that are implementing lean production, conducts surveys and investigates questionnaires to determine and evaluate the influence of factors on the application of lean accounting companies. At the same time, the article also provides recommendations to implement lean accounting successfully and effectively, bringing benefits to businesses.
Keywords: Vietnamese garment companies, Lean accounting, Lean, Lean production.
JEL Classifications: M40, M41, M49.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.07202318

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top