thứ năm, 21/09/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/09/2023

Tạp Chí Số 1+2 / Volume 1+2

16:48 16/02/2023

Ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 14 - Doanh thu và thu nhập khác

Revenue recognition according to Vietnamese Accounting Standard (VAS) No. 14 - Revenue and other income

TS. Nguyễn Thị Thanh Hòa
Khoa Kế toán – Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh

Tóm tắt: Doanh thu của một doanh nghiệp phản ánh quy mô và quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp đó. Doanh thu là cơ sở bù đắp chi phí đã tiêu hao trong quá trình sản xuất và tiến hành nộp thuế cho Nhà nước. Nhằm nâng cao tính trung thực và hợp lý của các thông tin Báo cáo tài chính doanh nghiệp, bài báo đã trình bày tóm tắt khái niệm, ý nghĩa và nguyên tắc ghi nhận doanh thu theo VAS số 14 và đề xuát một số ý khiến hoàn thiện phương pháp xác định và ghi nhận doanh thu trong kế toán doanh nghiệp

Từ khóa: Ghi nhận doanh thu 

Summary; The revenue of a business reflects the size and reproduction of that business. Revenue is the basis for offsetting expenses consumed in the production process and paying taxes to the State. In order to improve the truthfulness and reasonableness of the information in the corporate financial statements, the article briefly presents the concept, meaning and principles of revenue recognition according to VAS No. perfecting the method of determining and recognizing revenue in corporate accounting

Keywords: Revenue recognition

JEL: M00, M40, M49

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top