Điểm lại chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2022

0
158

(TCKT&KT online) – Tháng 5/2022, nhiều chính sách quan trọng liên quan đến lĩnh vực tài chính bắt đầu có hiệu lực như: Sửa đổi, bổ sung lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; Chế độ quản lý tài chính theo hình thức viện trợ bằng tiền hỗ trợ ngân sách nhà nước; Đối tượng lập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sửa đổi, bổ sung lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Có hiệu lực từ ngày 1/5, Thông tư số 11/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

Theo đó, lệ phí gia hạn, cấp lại giấy phép bằng 20% mức lệ phí cấp giấy phép. Lệ phí sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép bằng mức lệ phí cấp giấy phép. Trường hợp nội dung giấy phép không phải ấn định lại tần số hoặc phải ấn định lại tần số theo văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành thì mức thu bằng 20% mức lệ phí cấp giấy phép.

Bên cạnh đó, người nộp lệ phí được miễn lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong các trường hợp: Đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá; thiết bị đầu cuối vệ tinh phục vụ mục đích giám sát hành trình tàu cá.

Tổ chức, cá nhân ngừng sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trước thời hạn quy định tại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thì chỉ được hoàn trả phần phí sử dụng tần số vô tuyến điện cho thời gian còn lại của giấy phép nếu thời gian còn lại này từ 30 ngày trở lên với giấy phép sử dụng tần số ngừng do đấu giá tần số hoặc thay đổi quy hoạch tần số; hoặc từ 90 ngày trở lên với các trường hợp còn lại.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 11/2022/TT-BTC

Chính sách cho Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số

Cũng có hiệu lực từ ngày 01/5, Thông tư số 15/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 04/3/2022 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025.

Thông tư số 15/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như: Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực; Chi thông tin, tuyên truyền; phổ biến giáo dục pháp luật; Chi xây dựng cẩm nang, sổ tay hướng dẫn; sổ tay nghiệp vụ và các loại sổ, sách khác phục vụ hoạt động của các dự án…; Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn các dự án thuộc Chương trình; Chi dịch và hiệu đính tài liệu phục vụ hoạt động chuyên môn của từng Dự án; Chi thuê chuyên gia trong nước và tổ chức tư vấn độc lập phục vụ hoạt động chuyên môn của từng dự án…; Chi điều tra, khảo sát, thống kê nội dung chuyên môn của từng dự án…

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng và thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp của NSNN thực hiện Chương trình.

Theo Thông tư, Ngân sách trung ương bố trí trong dự toán chi NSNN hàng năm của các Bộ, cơ quan trung ương để thực hiện nhiệm vụ được giao của Chương trình; Bổ sung có mục tiêu cho các địa phương để triển khai các dự án, tiểu dự án và nội dung thành phần của Chương trình theo quy định tại Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg .